OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

CULUMNATURA | Wilhelm Luger GmbH
E-Werkgasse 13, 2115 Ernstbrunn, Österreich
Tel: +43 2576 2089, faks: +43 2576 2089 25
Numer rejestru handlowego: FN 279319p, NIP-UE: ATU62650134 Sąd właściwy: A 2100 Korneuburg
Stan na: obowiązuje od 1 lutego 2023

 §1 Zakres obowiązywania

(1) Poniższe ogólne warunki handlowe (AGB) są obowiązujące dla wszystkich relacji natury handlowo - prawnej pomiędzy CULUMNATURA, a jej Klientami. Wszelkie uzgodnienia odbiegające od niniejszych zapisów wymagają formy pisemnej. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych ogólnych warunków handlowych.
(2) W przypadku wynikającej z przepisów prawa całkowitej bądź częściowej nieważności pojedynczych zapisów poniższej umowy pozostałe zapisy zachowują swoją ważność. Zapisy nieważne należy zastąpić zapisami uzupełniającymi, w znaczeniu i w sensie prawnym najbardziej zbliżonymi do zapisów nieważnych.
(3) Całość asortymentu produktów CULUMNATURA  jest przeznaczona wyłącznie dla wybranego fachowego obszaru zawodowego (fryzjerstwo i kosmetyka).

 §2 Szkolenia (seminaria)

(1) Podstawą do złożenia przez Klienta zamówienia produktów CULUMNATURA jest udział w szkoleniach, przedstawienie ważnego zaświadczenia o działalności gospodarczej dla fryzjerek i fryzjerów lub kosmetyczek, nabycie pakietu startowego i uzyskanie certyfikatu.
(2) Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić w przeciągu 14 dni. W przypadku udzielenia polecenia pobrania i natychmiastowego uiszczenia należności Klient otrzyma 3 % upustu od ceny netto. Rezerwacja miejsca następuje dopiero po wpłynięciu opłaty. Zaleca się odpowiednio wczesną rezerwację – w przypadku braku miejsc nie przysługuje prawo do udziału w szkoleniu. Rejestracja do modułu jest wiążąca wraz z otrzymaniem potwierdzenia przez e-mail!
(3) Opłaty storno: 50 €,– od wiążącej rezerwacji. Na 2 tygodnie przed szkoleniem: 50 % ceny szkolenia. W przypadku storno bądź nieprzybycia na szkolenie: 100 % ceny szkolenia.
(4) Zmiany rezerwacji: 25 €,– od wiążącej rezerwacji; 50 €,–. na 2 tygodnie przed szkoleniem.
(5) W celu otrzymania certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu konieczna jest obecność na szkoleniu (szkolenia 2-dniowe lub dłuższe) przez cały jego zakres i czas trwania.
W przeciwnym wypadku nie nastąpi wydanie certyfikatu.
(6) Koszty podróży i noclegu pokrywane są przez uczestnika szkolenia. Organizacja powyższego leży również w gestii uczestnika.
(7) CULUMNATURA ma prawo przesunięcia ustalonych terminów szkolenia bez podania przyczyny. Podanie nowego terminu szkolenia w przyszłości odbędzie się w formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem.
(8) Klienci mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przesunięcia terminu w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania. W takim przypadku zostanie wypłacona w całości uiszczona już kwota za szkolenie. CULUMNATURA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty rezygnacji, w przypadku przełożenia lub odwołania szkolenia.
(9) Zamówione pakiety startowe nie podlegają zwrotowi ani refundacji. 

 §3 Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie zamówienia przez CULUMNATURA, tj. poprzez odesłanie potwierdzenia pocztą, udzielenie potwierdzenia telefonicznego, faksem bądź też drogą mailową, bezpośrednio po wysyłce zamówienia.

 §4 Język właściwy dla umowy

Językiem właściwym dla treści umowy, wszystkich pozostałych informacji, obsługi klienta oraz obsługi reklamacji jest język niemiecki.

 §5 Umieszczenie Klientów w zakładce „Salony“

Klienci oferujący w swoich salonach produkty do pielęgnacji włosów i skóry firmy
CULUMNATURA, po przekroczeniu obrotu z zamówień w wysokości 85€,–miesięcznie (podstawą jest rok obrotowy) zostaną automatycznie umieszczeni na naszej stronie internetowej w wyszukiwarce salonów w zakładce „Salony“. Zawarcie umowy jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie danych Klientów na stronie internetowej. Cofnięcie zgody odbywa się drogą pisemną i jest możliwe w każdej chwili.

 §6 Ceny

(1) Zasadniczo ceną za zakupione towary jest cena znajdująca się na aktualnej liście cen CULUMNATURA.
(2) O ile nie podano inaczej, wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT, jak również ewentualne koszty przesyłki (p. § 7 ust. 2-4).

 §7 Warunki dostawy

(1) Dostawa następuje zazwyczaj w przeciągu 7 dni, ale nie później niż 30 dni od daty zamówienia. W przypadku braku możliwości przyjęcia zamówienia przez CULUMNATURA, np. ze względu na brak artykułów, CULUMNATURA niezwłocznie powiadomi Klientów o tym fakcie.
(2) Zamówione towary dostarczane są na podany przez Klienta adres. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia CULUMNATURA o ewentualnej zmianie adresu. Zbyt późne powiadomienia przez Klienta o zmianie adresu bądź brak takowego powiadomienia może opóźnić lub uniemożliwić dostawę towaru. W takim przypadku wina leży po stronie Klienta.
(3) Opłaty za opakowanie i przesyłkę: Austria i kraje Unii Europejskiej 11,50€ + VAT, Szwajcaria 29€ + VAT. Opłaty za opakowanie i przesyłkę mogą ulec zmianie, w zależności od cen rynkowych w danym kraju. Zmiany te zostaną wyszczególnione w Ogólnych Warunkach Handlowych.
(4) Bezpłatna dostawa: zamówienia o wartości powyżej 395€,–plus VAT na terenie Austrii oraz krajów Unii Europejskiej dostarczane są bezpłatnie. Bezpłatna dostawa na terenie Szwajcarii od 495€,–.
(5) Koszty dostawy za pobraniem za zgodą Klienta wynoszą 30€,–.

 §8 Właściciel produktu

Do momentu uiszczenia pełnej kwoty za produkty ich właścicielem pozostaje CULUMNATURA.

 §9 Warunki płatności

(1) O ile nie uzgodniono inaczej rachunki należy uregulować w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
(2) W przypadku zwłoki w płatności CULUMNATURA zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek w wysokości 2 % bądź wyższych.
(3) W przypadku polecenia zapłaty, na wartość zamówienia netto przysługuje 3 % zniżki.
(4) W przypadku dodatkowych kosztów wynikających z korekty faktury ze strony Klienta, firma CULUMNATURA zastrzega sobie prawo do obciążenia nimi Klienta w formie opłat manipulacyjnych w wysokości do 50,- EUR.

 §10 Gwarancja i odszkodowanie

(1) Bezpośrednio po dostarczeniu towar należy sprawdzić pod kątem jego kompletności i braku wad. O wszelkich szkodach, błędach bądź wadach jakościowych produktu (produktów) należy bezzwłocznie powiadomić CULUMNATURA . Reklamacja z tytułu wad powinna zostać złożona w formie pisemnej w terminie 14 dni pod rygorem utraty roszczeń gwarancyjnych. Ze względu na to, że produkty są produktami naturalnymi możliwe są niewielkie odchylenia w przypadku poszczególnych partii produkcyjnych lub od danych katalogowych. Powyższe nie jest traktowane w kategorii wady produktu lub jego wybrakowania.
(2) CULUMNATURA ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku poważnych zaniedbań. Wyklucza się odpowiedzialność w przypadku mniejszych zaniedbań. CULUMNATURA nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne, szkody wtórne bądź szkody osób trzecich.
(3) Produkty firmy CULUMNATURA są sprzedawane wyłącznie klientom biznesowym po uczestnictwie w szkoleniach (§ 2). Wszystkie produkty są przeznaczone do stosowania i sprzedaży dla Klientów końcowych (B2C).

 §11 Ochrona danych osobowych

(1) Pracowników CULUMNATURA obowiązują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
(2) Klient otrzymał osobną deklarację odnośnie ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ustawy
o ochronie danych osobowych (Datenschutzgrundverordnung).

 §12 Korzystanie z materiałów wizualnych i innych prawnie chronionych materiałów

(1) Produkty firmy CULUMNATURA w tym ich odwzorowanie – mogą być wykorzystywane do celów reklamowych i reprezentacyjnych wyłącznie za pisemną zgodą firmy CULUMNATURA. Odwzorowanie w mediach internetowych i drukowanych oraz wykorzystanie w handlowych kursach lub szkoleniach dla Klientów jest w każdym przypadku zabronione.
(2) CULUMNATURA ma prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
(3) CULUMNATURA dostarcza na zapytanie Klienta materiały reklamowe do celów reklamowych.
(4) Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji treści, formy bądź barw wspomnianych materiałów przez Klienta. Modyfikacje mogą dotyczyć jedynie rozmiaru, o ile nie ma to negatywnego wpływu na jakość.
(5) W przypadku zakończenia stosunków handlowych zabrania się dalszego korzystania
z udostępnionych materiałów, danych oraz dokumentów.

§13 Ochrona własności intelektualnej

(1)Prawa autorskie, prawa użytkowania i inne prawa – niezależnie od ich rodzaju – do usług świadczonych przez CULUMNATURA, jej pracowników lub osoby trzecie działające na zlecenie (w szczególności wszystkie dokumenty szkoleniowe) pozostają wyłącznie własnością firmy CULUMNATURA.
(2) Klienci nie są uprawnieni do powielania i/lub rozpowszechniania usług świadczonych przez firmę CULUMNATURA (w szczególności wszystkich dokumentów szkoleniowych) bez wyraźnej zgody firmy CULUMNATURA. Nieuprawnione powielanie/rozpowszechnianie dzieła w żadnym wypadku nie skutkuje odpowiedzialnością firmy CULUMNATURA – w szczególności za poprawność – wobec osób trzecich.
(3) Ponadto Klient nie ma prawa odsprzedawać produktów firmy CULUMNATURA innym przedsiębiorcom.
(4) Odsprzedaż produktów firmy CULUMNATURA odbiorcom końcowym jest dozwolona wyłącznie po rozmowie doradczej (konsultacji). W przypadku odsprzedaży produktów CULUMNATURA osobom, które nie są Klientami końcowymi,  należy uiścić firmie CULUMNATURA karę umowną – niepodlegającą moderacji sądowej – w wysokości 3.000,00 EUR do zapłaty. W przypadku powtórzenia się naruszenia, kara umowna zostanie podwyższona za każde naruszenie o 3 000,00 EUR.
(5) Internetowa sprzedaż produktów CULUMNATURA nie jest dozwolona ani za pośrednictwem własnych kanałów sprzedaży online Klienta, ani za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców.

 §14Zmiany w warunkach handlowych

CULUMNATURA ma prawo do jednostronnego dokonania zmian w niniejszych warunkach handlowych. Zmiany warunków handlowych obowiązują od momentu otrzymania przez Klienta nowej wersji warunków handlowych.

 §15 Sąd właściwy i mające zastosowanie prawo

Sądem właściwym oraz miejscem wykonania jest tylko i wyłącznie siedziba CULUMNATURA. Prawem stosowanym odnośnie relacji handlowych i ważnego zawarcia umowy jest prawo austriackie z wyłączeniem norm prawa międzynarodowego dotyczącego osób prywatnych.

 §16 Postanowienia końcowe

(1) Wyrównanie  roszczeń CULUMNATURA z roszczeniami wzajemnymi wszelkiego rodzaju jest wykluczone.
(2) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest nieważne lub stanie się nieważne lub nieważne w wyniku zmiany sytuacji prawnej, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego lub nieskutecznego postanowienia stosuje się postanowienie w drodze interpretacji uzupełniającej umowy, która jest najbardziej zbliżona do zamierzonego celu nieważnego lub nieskutecznego postanowienia. To samo stosuje się odpowiednio do luk prawnych niniejszej umowy.

 Uzupełnienie: Ze względu na łatwiejszą czytelność, czasem radzimy sobie bez sformułowania uwzględniającego specyfikę płci. Wszystkie treści Ogólnych Warunków Handlowych odnoszą się jednak w równym stopniu do kobiet i mężczyzn.  

Copyright 2023 Seaside Media. All Rights Reserved.

Używamy cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam udoskonalać tę stronę i sprawiać, że korzystanie z niej jest dla Ciebie przyjemnością.