OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

CULUMNATURA | Wilhelm Luger GmbH
E-Werkgasse 13, 2115 Ernstbrunn, Österreich
Tel: +43 2576 2089, faks: +43 2576 2089 25
Numer rejestru handlowego: FN 279319p, NIP-UE: ATU62650134 Sąd właściwy: A 2100 Korneuburg

Stan na: obowiązuje od 9 maja 2022

 

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Poniższe ogólne warunki handlowe (AGB) są obowiązujące dla wszystkich relacji natury handlowo-prawnej pomiędzy CULUMNATURA, a jej klientami. Wszelkie uzgodnienia odbiegające od niniejszych zapisów wymagają formy pisemnej. Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych ogólnych warunków handlowych.
(2) W przypadku wynikającej z przepisów prawa całkowitej bądź częściowej nieważności pojedynczych zapisów poniższej umowy pozostałe zapisy zachowują swoją ważność. Zapisy nieważne należy zastąpić zapisami uzupełniającymi, w znaczeniu i w sensie prawnym najbardziej zbliżonymi do zapisów nieważnych.
(3) Całość asortymentu produktów CULUMNATURA przeznaczona jest do odbioru wy- łącznie dla ograniczonej klienteli fachowej (fryzjerstwo i kosmetyka).

§ 2 Szkolenia

(1) Podstawą do złożenia przez klienta zamówienia produktów CULUMNATURAjest udział w szkoleniach, przedstawienie ważnego zaświadczenia o działalności dla fryzjerek i fryzjerów lub kosmetyczek, nabycie pakietu startowego i uzyskanie certyfikatu.
(2) Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić w przeciągu 14 dni. W przypadku udzielenia polecenia pobrania i natychmiastowego uiszczenia należności klient otrzyma 3 % upustu od ceny netto. Rezerwacja miejsca następuje dopiero po wpłynięciu opłaty. Zaleca się odpowiednio wczesną rezerwację – w przypadku braku miejsc nie przysługuje prawo do udziału w szkoleniu.
(3) Opłaty anulacyjne: 50 €,– od wiążącej rezerwacji. Na 2 tygodnie przed szkoleniem: 50 % ceny szkolenia. W przypadku anulacji bądź nieprzybycia: 100 % ceny szkolenia.
(4) Zmiany rezerwacji: 25 €,– od wiążącej rezerwacji; 50 €,–. na 2 tygodnie przed szkoleniem.
(5) W celu otrzymania certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu konieczna jest obecność na szkoleniu (szkolenia 2-dniowe lub dłuższe) przez cały jego zakres i czas trwania. W przeciwnym wypadku nie nastąpi wydanie certyfikatu.
(6) Koszty podróży i noclegu pokrywane są przez uczestnika seminarium. Organizacja powyższego leży również w gestii uczestnika.
CULUMNATURAnie odpowiada za ewentualne koszty anulowania imprezy w przypadku przesunięcia terminu bądź też odwołania szkolenia.
(7)CULUMNATURA ma prawo przesunięcia ustalonych terminów szkolenia bez podania przyczyny.  Podanie klientkom i klientom nowego terminu szkolenia w przyszłości odbędzie się w formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia).
(8) Klientki i klienci mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przesunięcia terminu w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania. W takim
przypadku zostanie wypłacona w całości uiszczona już kwota za szkolenie. CULUMNATURA® nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty rezygnacji, w przypadku przełożenia lub odwołania szkolenia.

                                                                                         § 3 Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie zamówienia przez CULUMNATURA, tj. poprzez odesłanie potwierdzenia pocztą, udzielenie potwierdzenia telefonicznego, faksem bądź też drogą mailową, bezpośrednio po wysyłce zamówienia.

§ 4 Język właściwy dla umowy

Językiem właściwym dla treści umowy, wszystkich pozostałych informacji, obsługi klienta oraz obsługi reklamacji jest język niemiecki.

§ 5 Umieszczenie klientów w zakładce „SALONY“

Klienci oferujący w swoich salonach produkty do pielęgnacji włosów i skóry firmy CULUMNATURA, po przekroczeniu obrotu z zamówień w wysokości 85€,– (w skali roku) zostaną automatycznie umieszczeni na naszej stronie internetowej w zakładce „salony“. Zawarcie umowy jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie danych klienta na stronie internetowej. Cofnięcie zgody odbywa się drogą pisemną i jest możliwe w każdej chwili.

§ 6 Ceny

(1) Zasadniczo ceną za zakupione towary jest cena znajdująca się na aktualnej liście cen CULUMNATURA.
(2) O ile nie podano inaczej, wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT, jak również ewentualne koszty przesyłki (p. § 7 ust. 2-4).

§ 7 Warunki dostawy

(1) Dostawa następuje zazwyczaj w przeciągu 7 dni, ale nie później niż 30 dni od daty za- mówienia.
W przypadku braku możliwości przyjęcia zamówienia przez CULUMNATURA, np. ze względu na brak artykułów, CULUMNATURA niezwłocznie powiadomi o tym fakcie klienta.
(2) Zamówione towary dostarczane są na podany przez klienta adres. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia CULUMNATURA o ewentualnej zmianie adresu. Z byt późne powiadomienia przez klienta o zmianie adresu bądź brak takowego powiadomienia może opóźnić lub uniemożliwić dostawę towaru. W takim przypadku wina leży po stronie klienta.
(3) Opłaty za opakowanie i przesyłkę: Austria i kraje Unii Europejskiej 11,50€ + VAT, Szwajcaria 29€ + VAT.
Opłaty za opakowanie i przesyłkę mogą ulec zmianie, w zależności od cen rynkowych w danym kraju. Zmiany te zostaną wyszczególnione w Ogólnych Warunkach Handlowych.
(4) Bezpłatna dostawa: zamówienia o wartości powyżej 395€,– na terenie Austrii oraz krajów Unii Europejskiej dostarczane są bezpłatnie. Bezpłatna dostawa na terenie Szwajcarii od 495€,–.
(5) Koszty dostawy za pobraniem za zgodą klienta wynoszą 30€,–.

§ 8 Właściciel produktu

Do momentu uiszczenia pełnej kwoty za produkty ich właścicielem pozostaje CULUMNATURA.


§ 9 Warunki płatności

(1) O ile nie uzgodniono inaczej rachunki należy uregulować w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
(2) W przypadku zwłoki w płatności CULUMNATURAzastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek w wysokości 2 % bądź wyższych.
(3) W przypadku natychmiastowej zapłaty przelewem bankowym (polecenia zapłaty) na wartość zamówienia netto przysługuje 3 % zniżki.

§ 10 Gwarancja i odszkodowanie

(1) Bezpośrednio po dostarczeniu towar należy sprawdzić pod kątem jego kompletności i braku wad. O wszelkich szkodach, błędach bądź wadach jakościowych produktu (produktów) należy bezzwłocznie powiadomić CULUMNATURA.
Reklamacja z tytułu wad powinna zostać złożona w formie pisemnej w terminie 14 dni pod rygorem utraty roszczeń gwarancyjnych.
Ze względu na to, że produkty są produktami naturalnymi możliwe są niewielkie odchylenia w przypadku poszczególnych partii produkcyjnych lub od danych katalogowych. Powyższe nie jest traktowane w kategorii wady produktu lub jego wybrakowania.
(2) CULUMNATURA ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku poważnych zaniedbań. Wyklucza się odpowiedzialność w przypadku mniejszych zaniedbań. CULUMNATURA nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne, szkody wtórne bądź szkody spowodowane przez osoby trzecie.
(3) Produkty firmy CULUMNATURA są sprzedawane wyłącznie klientom biznesowym po uczestnictwie w szkoleniach (§ 2). Wszystkie produkty są przeznaczone do stosowania i sprzedaży dla klientek i klientów końcowych (B2C).

                                                                               § 11 Ochrona danych osobowych

(1) Pracowników CULUMNATURAobowiązują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
(2) Klient otrzymał osobną deklarację odnośnie ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie danych osobowych (Datenschutzgrundverordnung).

§ 12 Korzystanie z materiałów wizualnych i innych prawnie chronionych materiałów 

(1) Produkty firmy CULUMNATURA w tym ich odwzorowanie – mogą być wykorzystywane do celów reklamowych i reprezentacyjnych wyłącznie za pisemną zgodą firmy CULUMNATURA. Odwzorowanie w mediach internetowych i drukowanych oraz wykorzystanie w handlowych kursach lub szkoleniach dla klientek i klientów jest w każdym przypadku zabronione.
(2) CULUMNATURA ma prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
(3) Klienci, którzy zamówili i użytkują produkty CULUMNATURA mają prawo do korzystania z dostarczonych przez nas materiałów reklamowych.
(4) Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji treści, formy bądź barw wspomnianych materiałów przez klienta.  Modyfikacje mogą dotyczyć jedynie rozmiaru, o ile nie ma to negatywnego wpływu na jakość.
(5) W przypadku zakończenia stosunków handlowych zabrania się dalszego korzystania z udostępnionych materiałów, danych oraz dokumentów.

§ 13 Ochrona własności intelektualnej

(1)Prawa autorskie, prawa użytkowania i inne prawa - niezależnie od ich rodzaju - do usług świadczonych przez CULUMNATURA, jej pracowników lub osoby trzecie działające na zlecenie (w szczególności wszystkie dokumenty szkoleniowe) pozostają wyłącznie własnością firmy CULUMNATURA.
(2) Klienci nie są uprawnieni do powielania i/lub rozpowszechniania usług świadczonych przez firmę CULUMNATURA (w szczególności wszystkich dokumentów szkoleniowych) bez wyraźnej zgody firmy CULUMNATURA. Nieuprawnione powielanie/rozpowszechnianie dzieła w żadnym wypadku nie skutkuje odpowiedzialnością firmy CULUMNATURA - w szczególności za poprawność - wobec osób trzecich.
(3) Ponadto klientka/klient nie ma prawa odsprzedawać produktów firmy CULUMNATURA innym przedsiębiorcom.
(4) Odsprzedaż produktów firmy CULUMNATURA odbiorcom końcowym jest dozwolona wyłącznie po rozmowie doradczej (konsultacji). W przypadku odsprzedaży produktów firmy CULUMNATURA osobom, które nie są klientami końcowymi,  należy uiścić firmie CULUMNATURA karę umowną - niepodlegającą moderacji sądowej - w wysokości 3.000,00 EUR do zapłaty. W przypadku powtórzenia się naruszenia, kara umowna zostanie podwyższona za każde naruszenie o 3 000,00 EUR.
(5) Wskazanepostanowienia mają zastosowanie również dla wszelkich zamówień dokonywanych w serwisie onlineshop CULUMNATURA. 

§14 Zmiany warunków handlowych

CULUMNATURA ma prawo jednostronnie zmienić niniejsze warunki handlowe. Zmiany warunków handlowych stają się skuteczne z chwilą udostępnienia klientowi * klientce nowych warunków handlowych.

§15 Sąd właściwy i stosowane prawo

Jedyny właściwy miejscowo sąd oraz miejsce wykonania umowy określone są według siedziby Spółki CULUMNATURA. Dla stosunku wynikającego z niniejszej umowy, w tym ważności jej zawarcia, stosuje się prawo austriackie z wyłączeniem norm prawa międzynarodowego prywatnego.

§16 Sąd właściwy i stosowane prawo

(1) Kompensata wobec roszczeń spółki CULUMNATURA poprzez potrącenie jakichkolwiek wierzytelności wzajemnych jest wykluczona.
(2) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne albo na skutek zmiany przepisów prawa staje się nieważne lub nieskuteczne, nie uchybia to ważności pozostałych zapisów. Ustala się, że w miejsce postanowienia nieważnego lub nieskutecznego drogą uzupełniającej interpretacji umowy obowiązuje postanowienie, którego treść najbliżej oddaje zamierzony cel postanowienia nieważnego lub nieskutecznego. Zapis ten stosuje się analogicznie do wypełnienia luk w niniejszej umowie.

 

Copyright 2022 Seaside Media. All Rights Reserved.

Używamy cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam udoskonalać tę stronę i sprawiać, że korzystanie z niej jest dla Ciebie przyjemnością.