OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

CULUMNATURA | Wilhelm Luger GmbH
E-Werkgasse 13, 2115 Ernstbrunn, Österreich
Tel: +43 2576 2089, faks: +43 2576 2089 25
Numer rejestru handlowego: FN 279319p, NIP-UE: ATU62650134 Sąd właściwy: A 2100 Korneuburg

Stan na: obowiązuje od 1 stycznia 2019

 

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Poniższe ogólne warunki handlowe (AGB) są obowiązujące dla wszystkich relacji natury handlowo-prawnej pomiędzy CULUMNATURA, a jej klientami. Wszelkie uzgodnienia odbiegające od niniejszych zapisów wymagają formy pisemnej. Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych ogólnych warunków handlowych.
(2) W przypadku wynikającej z przepisów prawa całkowitej bądź częściowej nieważności pojedynczych zapisów poniższej umowy pozostałe zapisy zachowują swoją ważność. Zapisy nieważne należy zastąpić zapisami uzupełniającymi, w znaczeniu i w sensie prawnym najbardziej zbliżonymi do zapisów nieważnych.
(3) Całość asortymentu produktów CULUMNATURA przeznaczona jest do odbioru wy- łącznie dla ograniczonej klienteli fachowej (fryzjerstwo i kosmetyka).

§ 2 Szkolenia

(1) Podstawą do złożenia przez klienta zamówienia produktów CULUMNATURAjest udział w szkoleniach.
(2) Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić w przeciągu 14 dni. W przypadku udzielenia polecenia pobrania i natychmiastowego uiszczenia należności klient otrzyma 3 % upustu od ceny netto. Rezerwacja miejsca następuje dopiero po wpłynięciu opłaty. Zaleca się odpowiednio wczesną rezerwację – w przypadku braku miejsc nie przysługuje prawo do udziału w szkoleniu.
(3) Opłaty anulacyjne: 50 €,– od wiążącej rezerwacji. Na 2 tygodnie przed szkoleniem: 50 % ceny szkolenia. W przypadku anulacji bądź nieprzybycia: 100 % ceny szkolenia.
(4) Zmiany rezerwacji: 25 €,– od wiążącej rezerwacji; 50 €,–. na 2 tygodnie przed szkole- niem.
(5) W celu otrzymania certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu konieczna jest obecność na szkoleniu (szkolenia 2-dniowe lub dłuższe) przez cały jego zakres i czas trwania. W przeciwnym wypadku nie nastąpi wydanie certyfikatu.
(6) Koszty podróży i noclegu pokrywane są przez uczestnika seminarium. Organizacja powyższego leży również w gestii uczestnika.
CULUMNATURAnie odpowiada za ewentualne koszty anulowania imprezy w przypadku przesunięcia terminu bądź też odwołania szkolenia.

§ 3 Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie zamówienia przez CULUMNATURA, tj. poprzez odesłanie potwierdzenia pocztą, udzielenie potwierdzenia telefonicznego, faksem bądź też drogą mailową, bezpośrednio po wysyłce zamówienia.

§ 4 Język właściwy dla umowy

Językiem właściwym dla treści umowy, wszystkich pozostałych informacji, obsługi klienta oraz obsługi reklamacji jest język niemiecki.

§ 5 Umieszczenie klientów w zakładce „SALONY“

Klienci oferujący w swoich salonach produkty do pielęgnacji włosów i skóry firmy CULUMNATURA, po przekroczeniu obrotu z zamówień w wysokości 85€,– (w skali roku) zostaną automatycznie umieszczeni na naszej stronie internetowej w zakładce „salony“. Zawarcie umowy jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie danych klienta na stronie internetowej. Cofnięcie zgody odbywa się drogą pisemną i jest możliwe w każdej chwili.

§ 6 Ceny

(1) Zasadniczo ceną za zakupione towary jest cena znajdująca się na aktualnej liście cen CULUMNATURA.
(2) O ile nie podano inaczej, wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT, jak również ewentualne koszty przesyłki (p. § 7 ust. 2-4).

§ 7 Warunki dostawy

(1) Dostawa następuje zazwyczaj w przeciągu 7 dni, ale nie później niż 30 dni od daty za- mówienia.
W przypadku braku możliwości przyjęcia zamówienia przez CULUMNATURA, np. ze względu na brak artykułów, CULUMNATURA niezwłocznie powiadomi o tym fakcie klienta.
(2) Zamówione towary dostarczane są na podany przez klienta adres. Klient jest zobo- wiązany do niezwłocznego powiadomienia CULUMNATURAo ewentualnej zmianie adresu. Z byt późne powiadomienia przez klienta o zmianie adresu bądź brak takowego po- wiadomienia może opóźnić lub uniemożliwić dostawę towaru. W takim przypadku wina leży po stronie klienta.
Opłaty za opakowanie i przesyłkę: Austria i kraje Unii Europejskiej 10€ + VAT, Szwajcaria 25€ + VAT.
Opłaty za opakowanie i przesyłkę mogą ulec zmianie, w zależności od cen rynkowych w danym kraju. Zmiany te zostaną wyszczególnione w Ogólnych Warunkach Handlowych. Bezpłatna dostawa: zamówienia o wartości powyżej 370€,– na terenie Austrii oraz krajów Unii Europejskiej dostarczane są bezpłatnie. Bezpłatna dostawa na terenie Szwajcarii od 470€,–.
(5) Koszty dostawy za pobraniem za zgodą klienta wynoszą 30€,–.

§ 8 Właściciel produktu

Do momentu uiszczenia pełnej kwoty za produkty ich właścicielem pozostaje CULUMNATURA.


§ 9 Warunki płatności

(1) O ile nie uzgodniono inaczej rachunki należy uregulować w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
(2) W przypadku zwłoki w płatności CULUMNATURAzastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek w wysokości 2 % bądź wyższych.
(3) W przypadku natychmiastowej zapłaty przelewem bankowym na wartość zamówienia netto przysługuje 3 % zniżki.

§ 10 Gwarancja i odszkodowanie

(1) Bezpośrednio po dostarczeniu towar należy sprawdzić pod kątem jego kompletności i braku wad. O wszelkich szkodach, błędach bądź wadach jakościowych produktu (produktów) należy bezzwłocznie powiadomić CULUMNATURA. Reklamacja z tytułu wad musi mieć zawsze formę pisemną.
Ze względu na to, że produkty są produktami naturalnymi możliwe są niewielkie odchylenia w przypadku poszczególnych partii produkcyjnych lub od danych katalogowych. Powyższe nie jest traktowane w kategorii braku.
(2) CULUMNATURA ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku poważnych zaniedbań. Wyklucza się odpowiedzialność w przypadku mniejszych zaniedbań. CULUMNATURAnie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne, szkody wtórne bądź szkody spo- wodowane przez osoby trzecie.

§ 11 Ochrona danych osobowych

(1) Pracowników CULUMNATURAobowiązują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
(2) Klient otrzymał osobną deklarację odnośnie ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie danych osobowych (Datenschutzgrundverordnung).

§ 12 Korzystanie z materiałów wizualnych i innych prawnie chronionych materiałów 

(1) Klienci, którzy zamówili i użytkują produkty CULUMNATURAmają prawo do korzystania z dostarczonych przez nas materiałów reklamowych. 
(2) Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji treści, formy bądź barw wspomnianych materiałów przez klienta. Modyfikacje mogą dotyczyć jedynie rozmiaru, o ile nie ma to negatywnego wpływu na jakość.
(3) W przypadku zakończenia stosunków handlowych zabrania się dalszego korzystania z udostępnionych materiałów, danych oraz dokumentów.

§ 13 Zmiany w warunkach handlowych

CULUMNATURAma prawo do jednostronnego dokonania zmian w niniejszych warunkach handlowych. Zmiany warunków handlowych obowiązują od momentu otrzymania przez klienta nowej wersji warunków handlowych.

§ 14 Sąd właściwy i mające zastosowanie prawo

Sądem właściwym oraz miejscem wykonania jest tylko i wyłącznie miejsce siedziby CULUMNATURA. Prawem stosowanym odnośnie relacji handlowych i ważnego zawarcia umowy jest prawo austriackie z wyłączeniem norm prawa międzynarodowego dotyczącego osób prywatnych.
Akceptuję Ogólne Warunki Handlowe oraz ustalenia dotyczące sądu właściwego i klauzuli prawnej § 14.
 

 

Copyright 2022 Seaside Media. All Rights Reserved.

Używamy cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam udoskonalać tę stronę i sprawiać, że korzystanie z niej jest dla Ciebie przyjemnością.