Polityka prywatności

Wprowadzenie i wykaz treści

Stworzyliśmy niniejszą politykę prywatności (wersja 09.10.2023-122609664), aby wyjaśnić użytkownikowi, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 i obowiązującymi przepisami krajowymi, jakie dane osobowe (w skrócie dane) my jako administrator – i zlecone przez nas podmioty przetwarzające (np. dostawcy) – przetwarzamy, będziemy przetwarzać w przyszłości i jakie zgodne z prawem opcje ma użytkownik. Użyte terminy należy rozumieć jako neutralne pod względem płci. Krótko mówiąc, wyczerpująco informujemy użytkowników o przetwarzanych przez nas danych. Oświadczenia o ochronie danych zazwyczaj brzmią bardzo technicznie i używają terminologii prawnej. Natomiast niniejsza polityka prywatności ma na celu opisanie najważniejszych dla użytkownika rzeczy w możliwie najprostszy i najbardziej przejrzysty sposób. Terminy techniczne są wyjaśnione w sposób przyjazny dla czytelnika, podano linki do dalszych informacji, a  tam, gdzie sprzyja to przejrzystości, zastosowano grafikę . Informujemy zatem w jasny i prosty sposób, że przetwarzamy dane osobowe w ramach naszej działalności biznesowej tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna. Z pewnością nie jest to możliwe poprzez tworzenie najbardziej zwięzłych, niejasnych i technicznych oświadczeń prawnych, jak to często ma miejsce w Internecie, jeśli chodzi o ochronę danych. Mam nadzieję, że poniższe wyjaśnienia okażą się interesujące i pouczające, a być może znajdzie się jedna lub dwie informacje, których Państwo wcześniej nie wiedzieli. W przypadku pytań prosimy o kontakt z właściwym biurem wymienionym poniżej lub w stopce redakcyjnej, skorzystanie z podanych linków i zapoznanie się z dalszymi informacjami na stronach internetowych osób trzecich. Oczywiście nasze dane kontaktowe znajdą Państwo także w stopce redakcyjnej.

Zakres zastosowania

Nasza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez nas w firmie oraz do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez firmy działające na nasze zlecenie (podmioty przetwarzające). Przez dane osobowe rozumiemy informacje w rozumieniu art. 4 nr 1 RODO, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy osoby. Przetwarzanie danych osobowych zapewnia nam możliwość oferowania ii rozliczania naszych usług i produktów, zarówno online, jak i offline. Poniższa polityka prywatności dotyczy: wszystkich prowadzonych przez nas serwisów internetowych (strony internetowe, sklepy internetowe) obecności w mediach społecznościowych i komunikacji e-mailowej aplikacji mobilnych na smartfony i inne urządzenia. Krótko mówiąc, polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich obszarów, w których dane osobowe są przetwarzane w sposób strukturyzowany  w firmie za pośrednictwem  wyżej wymienionych kanałów. W przypadku nawiązania z Państwem relacji prawnych, innych niż wymienione wyżej, poinformujemy o tym w razie konieczności oddzielnie.

Podstawa prawna

W poniższej polityce prywatności zawarliśmy przejrzyste informacje na temat zasad i przepisów prawnych, tj. podstawy prawnej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chodzi o prawo UE, opieramy się na ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I RADY  (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenie UE o ochronie danych można oczywiście przeczytać online w EUR-Lex, portalu na którym dostępne jest  prawo UE , pod adresem  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679  . Przetwarzamy dane użytkownika tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO): Użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie danych w określonym celu. Przykładem może być przechowywanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym.
 • Umowa (Artykuł 6(1)(b) RODO): W celu realizacji umowy lub zobowiązań przedumownych z użytkownikiem przetwarzamy jego dane. Na przykład, jeśli zawieramy z użytkownikiem umowę kupna, potrzebujemy danych osobowych z wyprzedzeniem.
 • Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO): Jeśli podlegamy obowiązkowi prawnemu, przetwarzamy dane użytkownika. Na przykład, prawo wymaga od nas przechowywania faktur do celów księgowych. Zazwyczaj zawierają one dane osobowe.
 • Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): W przypadku uzasadnionych interesów, które nie ograniczają praw podstawowych użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych. Na przykład, musimy przetwarzać określone dane w celu bezpiecznego i efektywnego ekonomicznie prowadzenia naszej strony internetowej. Przetwarzanie to stanowi zatem uzasadniony interes.
  Inne warunki, takie jak wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym i sprawowanie władzy publicznej oraz ochrona żywotnych interesów, zwykle nie występują w naszym przypadku. Gdyby jednak powyższa podstawa prawna była zastosowana, zostanie to wskazane w odpowiednim miejscu na stronie. Oprócz rozporządzenia UE zastosowanie mają również przepisy krajowe:
 • W Austrii  jest tofederalna ustawa o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(ustawa o ochronie danych), w skrócie DSG.
 • W Niemczech zastosowanie ma federalna ustawa o ochronie danych, w skrócie BDSG.
Jeśli zastosowanie mają inne przepisy regionalne lub krajowe, poinformujemy o nich w następnych rozdziałach.

Dane kontaktowe administratora danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony lub przetwarzania danych osobowych poniżej znajdą Państwo dane kontaktowe odpowiedzialnej osoby lub organizacji: Wilhelm Luger GmbH E-Werkgasse 13, 2115 Ernstbrunn, Österreich Upoważniony do reprezentowania: Mag. Helene Zugcic, Mag. (FH) Michaela Bauer E-Mail: info@culumnatura.at Telefon: +43 2576 20 89 Stopka redakcyjna:  https://www.culumnatura.com/impressum/

Okres przechowywania

Przestrzegamy generalnej zasady, że przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Oznacza to, że usuwamy dane osobowe, gdy tylko przestanie istnieć powód ich przetwarzania. W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania niektórych danych, nawet po ustaniu pierwotnego celu, na przykład do celów księgowych. Jeśli użytkownik chce usunąć swoje dane lub wycofa zgodę na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe i o ile ich przechowywanie nie jest obowiązkowe. Dokładny okres przetwarzania danych podamy poniżej w przypadku posiadania takich informacji.

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO informujemy użytkownika o następujących prawach, które przysługują mu w celu zapewnienia rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych:
 • Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo do informacji o tym, czy przetwarzamy jego dane. W takim przypadku użytkownik ma prawo do uzyskania kopii danych i do otrzymania następujących informacji:- jaki jest cel, dla którego przetwarzamy dane; – jakie są kategorie, tj. rodzaje przetwarzanych danych; – kto otrzymuje dane, a jeśli dane są przekazywane do krajów trzecich, w  jaki sposób można zagwarantować bezpieczeństwo; – jak długo dane będą przechowywane; – użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; – użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego (linki do tych organów można znaleźć poniżej); – jakie jest pochodzenie danych, jeśli nie zostały one zebrane od użytkownika; – czy przeprowadzane jest profilowanie, tj. czy prowadzona jest automatyczna analiza danych w celu uzyskania osobistego profilu użytkownika.
 • Użytkownik ma prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, co oznacza, że musimy poprawić dane, jeśli użytkownik znajdzie w nich błędy.
 • Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”), co w szczególności oznacza, że może zażądać usunięcia swoich danych.
 • Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania, co oznacza, że możemy jedynie przechowywać dane, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać.
 • Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że na żądanie udostępnimy mu jego dane we wspólnym formacie.
 • Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu, który jego uznaniu wymusza przeprowadzenie  zmiany w przetwarzaniu danych. –  Jeśli przetwarzanie danych użytkownika opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes publiczny, wykonywanie władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes), użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Następnie sprawdzimy tak szybko, jak to możliwe, czy możemy zgodnie z prawem zastosować się do tego sprzeciwu. –  Jeśli dane są wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej, użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Nie wolno nam już wykorzystywać danych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego. – Jeśli dane są wykorzystywane do tworzenia osobistego profilu użytkownika, może on w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Wówczas nie będzie nam wolno wykorzystywać danych użytkownika do profilowania.- Użytkownik ma w określonych okolicznościach prawo na mocy art. 22 RODO do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (na przykład profilowaniu). – Użytkownik ma prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 RODO. Oznacza to, że użytkownik może w każdej chwili złożyć skargę do organu ochrony danych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
W skrócie: Jako Użytkownikowi przysługują Państwu prawa – proszę bez wahania w razie potrzeby skontaktować z wymienioną powyżej wyznaczoną osobą lub biurem! Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych lub jego prawa do ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, może złożyć skargę do organu nadzorczego. W przypadku Austrii jest to Urząd Ochrony Danych, którego stronę internetową można znaleźć pod adresem https://www.dsb.gv.at/ . W Niemczech dla każdego kraju związkowego istnieje inspektor ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z Federalnym Inspektorem ds.  Ochrony Danych i Wolności Informacji (BfDI) . Nasze przedsiębiorstwo znajduje się w zakresie odpowiedzialności poniższego urzędu ochrony danych osobowych:

Austriacki Urząd Ochrony Danych

Prezes: Mag. Dr Andrea Jelinek Adres: Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń Numer telefonu: +43 1 52 152-0 Adres e-mail: dsb@dsb.gv.at Strona internetowa :https://www.dsb.gv.at/ Przekazujemy lub przetwarzamy dane do krajów poza obszarem obowiązywania RODO (krajów trzecich)  tylko wtedy , gdy użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie lub jeśli istnieje inna podstawa prawna . Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przetwarzanie jest wymagane przez prawo lub niezbędne do realizacji stosunku umownego, a w każdym razie tylko w zakresie, w jakim jest to ogólnie dozwolone. Zgoda użytkownika jest w większości przypadków najważniejszą podstawą przetwarzania przez nas danych w krajach trzecich. Przetwarzanie danych osobowych w krajach trzecich, takich jak Stany Zjednoczone, gdzie wielu dostawców oprogramowania świadczy usługi i ma swoje lokalizacje serwerów, może oznaczać, że dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w nieoczekiwany sposób.   Wyraźnie podkreślamy, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie istnieje odpowiedni poziom ochrony przekazywania danych do USA tylko wtedy, gdy amerykańska firma przetwarzająca dane osobowe obywateli UE w USA jest aktywnym członkiem Data Privacy Frameworks UE-USA. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en   Przetwarzanie danych przez amerykańskie urzędy, które nie są aktywnymi członkami Data Privacy Frameworks między UE a USA może skutkować tym, że dane nie będą przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do indywidualnych danych. Ponadto zebrane dane mogą być powiązane z danymi z innych usług tego samego dostawcy, jeśli użytkownik posiada odpowiednie konto użytkownika. Tam, gdzie to możliwe, staramy się korzystać z serwerów znajdujących się w UE. Bardziej szczegółowe informacje na temat przekazywania danych do krajów trzecich, w stosownych przypadkach, zostaną przedstawione w odpowiednich punktach niniejszej polityki prywatności.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

  W celu ochrony danych osobowych wdrożyliśmy stosowane środki techniczne, jak i organizacyjne. Tam, gdzie to możliwe, szyfrujemy lub pseudonimizujemy dane osobowe. W ten sposób maksymalnie utrudniamy stronom trzecim pozyskiwanie danych osobowych z naszych danych. Artykuł 25 RODO mówi o “ochronie danych poprzez projektowanie środków technicznych i ustawienia domyślne sprzyjające ochronie danych”, a zatem oznacza, że zarówno oprogramowanie (np. formularze), jak i sprzęt (np. dostęp do serwerowni) powinny być zawsze projektowane z myślą o bezpieczeństwie i że należy podjąć odpowiednie środki. Poniżej opisujemy dokładniej wybrane konkretne rozwiązania.

Szyfrowanie TLS z https

TLS, szyfrowanie i https brzmią bardzo technicznie i rzeczywiście tak jest.  Używamy protokołu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure oznacza “bezpieczny protokół przesyłania hipertekstu”) do przesyłania danych w Internecie w sposób zabezpieczony przed podsłuchem. Oznacza to, że cała transmisja danych z przeglądarki użytkownika do naszego serwera internetowego jest zabezpieczona – nikt nie może jej “podsłuchać”. W ten sposób wprowadziliśmy dodatkową warstwę ochrony i przestrzegamy ochrony danych poprzez zaprojektowanie środków technicznych (art. 25 ust. 1 RODO). Korzystając z TLS (Transport Layer Security), protokołu szyfrowania do bezpiecznej transmisji danych w Internecie, możemy zapewnić ochronę poufnych danych. Korzystanie z tej ochrony transmisji danych można rozpoznać po małym symbolu kłódki w  lewym górnym rogu przeglądarki, po lewej stronie adresu internetowego (np. examplepage.de) i zastosowaniu schematu https (zamiast http) jako części naszego adresu internetowego. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat szyfrowania, zalecamy wyszukanie w Google hasła “Hypertext Transfer Protocol Secure wiki”, pokażą się wtedy linki ze szczegółowymi informacjami.

Komunikacja

Najważniejsze informacje o komunikacji 👥 Kogo dotyczy: wszystkich osób, które komunikują się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza online📓 Przetwarzane dane: np. numer telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail, wprowadzone dane formularza. Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednim typie kontaktu 🤝 Cel: Przetwarzanie komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi itp 📅 Okres przechowywania: Czas trwania sprawy oraz zgodnie z przepisami prawnymi ⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)
Gdy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza online, mogą być przetwarzane Państwa dane. Dane są przetwarzane w celu obsługi i opracowywania zapytania użytkownika oraz realizacji powiązanej transakcji. Dane są przechowywane na ten czas, lub tak długo, jak wymaga tego prawo. Osoby, których dane są przetwarzane Wyżej wymienione procesy dotyczą wszystkich osób, które chcą się z nami skontaktować za pośrednictwem udostępnionych przez nas kanałów komunikacji.

Telefon

Gdy użytkownik dzwoni do nas, dane połączenia są przechowywane w zaszyfrowany sposób na odpowiednim urządzeniu końcowym i u dostawcy usług telekomunikacyjnych. Ponadto dane takie jak imię i nazwisko oraz numer telefonu mogą być przesyłane pocztą elektroniczną i przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania. Dane są usuwane, gdy tylko transakcja zostanie zamknięta i pozwolą na to wymogi prawne.

E-Mail

Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, dane mogą być przechowywane na odpowiednim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie itp.), oraz na serwerze poczty e-mail. Dane są usuwane, gdy tylko transakcja zostanie zamknięta i pozwolą na to wymogi prawne

Formularze online

Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pomocą formularza online, dane są przechowywane na naszym serwerze internetowym oraz w razie potrzeby przekazywane na nasz adres e-mail. Dane są usuwane, gdy tylko transakcja zostanie zamknięta i pozwolą na to wymogi prawne.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda): Użytkownik udziela nam zgody na przetwarzanie danych i wykorzystywanie ich do celów związanych z realizacją transakcji;
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa): Celem wykonania umowy zawartej z użytkownikiem lub podmiotem przetwarzającym dane, takim jak operator telefoniczny, lub musimy przetwarzać dane na potrzeby działań poprzedzających zawarcie umowy, takich jak przygotowanie oferty;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy): Chcemy realizować zapytania klientów i komunikację biznesową w profesjonalny sposób. Aby prowadzić efektywnie komunikację, konieczne są pewne techniczne udogodnienia, jak programy pocztowe, serwery wymiany informacji czy rozwiązania operatorów telefonii komórkowej.

Pliki cookie

Najważniejsze informacje o plikach cookie 👥Kogo  dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝Cel: w zależności od pliku cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie. 📓 Przetwarzane dane: w zależności od używanego pliku cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie. 📅 Czas przechowywania: w zależności od danego pliku cookie, może wahać się od godzin do lat ⚖️Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (uzasadnione  interesy)

Czym są pliki cookie?

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie HTTP do przechowywania danych specyficznych dla użytkownika. Poniżej wyjaśniamy, czym są pliki cookie i dlaczego są używane, aby mogli Państwo lepiej zrozumieć naszą politykę prywatności. Za każdym razem, gdy surfują Państwo po Internecie, korzystają Państwo z przeglądarki. Znane przeglądarki to Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Większość stron internetowych przechowuje małe pliki tekstowe w przeglądarce. Pliki te nazywane są plikami cookie. Z całą pewnością należy stwierdzić, że pliki cookie to naprawdę przydatni mali pomocnicy. Prawie wszystkie strony internetowe wykorzystują pliki cookie. Mówiąc dokładniej, są to pliki cookie HTTP, ponieważ istnieją również inne pliki cookie dla innych obszarów zastosowań. Pliki cookie HTTP to małe pliki przechowywane na Państwa komputerze przez naszą stronę www. Te pliki cookie są automatycznie umieszczane w folderze plików czymś w rodzaju “mózgu” przeglądarki. Plik cookie składa się z nazwy i wartości. Podczas definiowania pliku cookie należy również określić jeden lub więcej atrybutów. Pliki cookie przechowują określone dane Państwa, takie jak język lub osobiste ustawienia strony. Po ponownym otwarciu naszej strony, przeglądarka użytkownika przekazuje informacje “właściwe dla użytkownika” z powrotem do naszej witryny. Dzięki plikom cookie nasza witryna wie, kim Państwo są i pokazuje ustawienia, które są Państwu znane. W niektórych przeglądarkach każdy plik cookie ma swój własny plik; w innych, takich jak Firefox, wszystkie pliki cookie są zapisane w jednym pliku. Poniższa grafika przedstawia możliwą interakcję między przeglądarką internetową, taką jak Chrome, a serwerem internetowym. W tym procesie przeglądarka internetowa wywołuje stronę internetową i otrzymuje od serwera plik cookie, którego przeglądarka używa ponownie, gdy tylko zostanie zażądana kolejna strona. HTTP Cookie Interaktion zwischen Browser und Webserver Na stronie znajdują się zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie stron trzecich. Własne pliki cookie są tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę, a pliki cookie stron trzecich są tworzone przez witryny partnerskie (np. Google Analytics). Każdy plik cookie musi być oceniany indywidualnie, ponieważ każdy plik cookie przechowuje inne dane. Czas wygaśnięcia pliku cookie również waha się od kilku minut do kilku lat. Pliki cookie nie są programami komputerowymi i nie zawierają wirusów, trojanów ani innych “szkodników”. Pliki cookie nie mogą również uzyskać dostępu do informacji na komputerze użytkownika. Dane plików cookie mogą na przykład wyglądać następująco: Nazwa: _ga Wartość: GA1.2.1326744211.152122609664-9 Przeznaczenie: różnicowanie odwiedzających witrynę Termin zakończenia: po 2 latach Przeglądarka powinna obsługiwać poniższe limity: Co najmniej 4096 bajtów na
 • plik cookie
 • Co najmniej 50 plików cookie na domenę
 • Łącznie co najmniej 3000 plików cookie

Jakie są rodzaje plików cookie?

Które pliki cookie są najczęściej stosowane, zależy od wybranych usług i wyjaśniamy to w znajdujących się niżej rozdziałach polityki prywatności. W tym miejscu chcielibyśmy krótko omówić różne rodzaje plików cookie HTTP. Można wyróżnić 4 rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji witryny. Na przykład te pliki cookie są potrzebne, gdy użytkownik umieszcza produkt w koszyku, a następnie kontynuuje surfowanie po innych stronach i dopiero później przechodzi do kasy. Dzięki tym plikom cookie produkty nie znikają z koszyka, nawet jeśli użytkownik zamknie okno przeglądarki. Celowe pliki cookie Te pliki cookie zbierają informacje o zachowaniu użytkownika i o tym, czy użytkownik otrzymuje komunikaty o błędach. Ponadto te pliki cookie są również wykorzystywane do pomiaru czasu ładowania i zachowania strony internetowej w różnych przeglądarkach. Ukierunkowane pliki cookie Te pliki cookie zapewniają że strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika. Zapisywane są na przykład wprowadzone lokalizacje, rozmiary czcionek lub dane formularzy. Reklamowe pliki cookie Te pliki cookie są również nazywane targetującymi plikami cookie. Są one wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych reklam użytkownikowi. Może to być bardzo praktyczne, ale także bardzo irytujące. Zazwyczaj, gdy użytkownik odwiedza stronę po raz pierwszy, jest pytany na jakie rodzaje plików cookie wyraża zgodę. Także ta decyzja jest oczywiście zapisywana w pliku cookie.   Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o plikach cookie i przyswajają Państwo bez problemu dokumentację techniczną, polecamy  https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, Request for Comments Internet Engineering Task Force (IETF) namens “HTTP State Management Mechanism”.

Cel przetwarzania za pomocą plików cookie

Cel ostatecznie zależy od danego pliku cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie.

Jakie dane są przetwarzane?

Ciasteczka to mali pomocnicy do wielu różnych zadań. Niestety nie można ogólnie stwierdzić, jakie dane są przechowywane w plikach cookie, ale w naszej polityce prywatności przekażemy Państwu informację o przetwarzanych lub przechowywanych danych.

Okres przechowywania plików cookie

Okres przechowywania zależy od danego pliku cookie i jest określony poniżej. Niektóre pliki cookie są usuwane po mniej niż godzinie, inne mogą być przechowywane na komputerze przez kilka lat. Można również samodzielnie wpływać na okres przechowywania. W przeglądarce można ręcznie usunąć wszystkie pliki cookie w dowolnym momencie (patrz również “Prawo do sprzeciwu” poniżej). Ponadto pliki cookie, które są dopuszczone na podstawie zgody użytkownika, są usuwane najpóźniej po cofnięciu zgody, przy czym do tego czasu przechowywanie jest legalne.

Prawo do sprzeciwu – jak mogę usunąć pliki cookie?

Użytkownik decyduje, w jaki sposób i czy chce korzystać z plików cookie. Niezależnie od tego, z jakiej usługi lub strony internetowej pochodzą pliki cookie, użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia, dezaktywacji lub udzielenia tylko częściowej zgody na pliki cookie. Można na przykład zablokować pliki cookie stron trzecich, ale zezwolić na wszystkie inne pliki cookie. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, które pliki cookie zostały zapisane w Państwa przeglądarce, lub chcą Państwo zmienić lub usunąć ustawienia plików cookie, można to znaleźć w ustawieniach przeglądarki: Chrome: usuwanie, aktywowanie i zarządzanie plikami cookie w Chrome Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryn w Safari Firefox: Usuwanie plików cookie, aby usunąć dane umieszczone na komputerze przez witryny internetowe Internet Explorer: usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi Microsoft Edge: usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi Jeśli użytkownik generalnie nie chce plików cookie, może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby zawsze informowała go, gdy plik cookie ma zostać zamieszczony. W ten sposób użytkownik może zdecydować dla każdego pliku cookie, czy zezwala na jego użycie, czy nie. Procedura różni się w zależności od przeglądarki. Najlepszym sposobem jest wyszukanie instrukcji w Google pod hasłem “usuń pliki cookie Chrome” lub “wyłącz pliki cookie Chrome” w przypadku przeglądarki Chrome.

Podstawa prawna

Tak zwane “Dyrektywy ws. plików cookie” obowiązują od 2009 roku. Jest w nich zawarte, że przechowywanie plików cookie wymaga zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W krajach UE nadal istnieją bardzo różne reakcje na te dyrektywy. Jednakże w Austrii została przeprowadzona implementacja  dyrektywy do § 96 ust. 3 ustawy telekomunikacyjnej (TKG). W Niemczech dyrektywy dotyczące plików cookie nie zostały wdrożone jako prawo krajowe. Dokonano jednak  implementacji tej dyrektywy w znacznym stopniu do § 15 (3) ustawy o telekomunikacji (TMG). Dla absolutnie niezbędnych plików cookie, nawet w przypadku braku zgody, istnieją uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które w większości przypadków mają charakter gospodarczy. Chcemy zapewnić odwiedzającym naszą witrynę płynne użytkowanie, do czego niektóre pliki cookie są niejednokrotnie absolutnie niezbędne. Jeśli używane są pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne, odbywa się to wyłącznie za zgodą użytkownika. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W poniższych rozdziałach użytkownik zostanie bardziej szczegółowo poinformowany o korzystaniu z plików cookie, o ile używane oprogramowanie korzysta z plików cookie.

Dane wykorzystywane podczas rekrutacji

Najważniejsze informacje o danych wykorzystywanych podczas rekrutacji

👥 Kogo dotyczy: użytkowników ubiegających się o pracę w naszej firmie 🤝 Cel: Obsługa procesu rekrutacji 📓Przetwarzane dane: Imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, adres e-mail, numer telefonu, zaświadczenia o kwalifikacjach (dyplomy), ewentualnie dane kategorii specjalnej. 📅 Okres przechowywania: w przypadku rekrutacji zakończonej przyjęcie do pracy, do końca stosunku pracy. W przeciwnym razie dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji lub będą przechowywane przez określony czas za zgodą użytkownika. ⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa), art. 9 ust. 2 lit. a. RODO (przetwarzanie szczególnych kategorii)

Czym są dane wykorzystywanie podczas rekrutacji?

Mogą Państwo uczestniczyć w rekrutacji w naszej firmie za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza online lub narzędzia rekrutacyjnego. Wszystkie dane, które otrzymujemy i przetwarzamy od użytkownika w związku z rekrutacją, są danymi wykorzystywanymi podczas rekrutacji. Zwykle przekazują Państwo także dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia, adres i numer telefonu.

Dlaczego przetwarzamy dane podczas procesu rekrutacji?

Przetwarzamy dane kandydatów, aby móc przeprowadzić odpowiednią procedurę selekcji w związku z ogłoszonym naborem. Ponadto przechowujemy także zazwyczaj dokumenty aplikacyjne w naszym archiwum aplikacji. Ponieważ może zdarzyć się, że współpraca na danym stanowisku, na który prowadzony był nabór, nie układa się pomyślnie z różnych powodów, ale jesteśmy pod wrażeniem Państwa aplikacji i chcielibyśmy w przyszłości z Państwem współpracować. Z tego względu, jeśli wyrażą Państwo zgodę, chcemy zachować Państwa dane, abyśmy mogli łatwo skontaktować się z  Państwem z propozycją nowych zadań w naszej firmie. Gwarantujemy, że będziemy obchodzić się z Państwa danymi ze należytą ostrożnością i przetwarzać je wyłącznie w ramach przepisów prawa. Nawet w obrębie naszej firmy dane użytkownika będą przekazywane wyłącznie osobom bezpośrednio zaangażowanym w rekrutację. Krótko mówiąc: Państwa dane są u nas bezpieczne!

Jakie dane są przetwarzane?

Jeśli na przykład użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, automatycznie otrzymamy również dane osobowe, jak wspomniano powyżej. Nawet adres e-mail liczy się już jako dane osobowe. Jednak w trakcie procesu rekrutacji przetwarzane są tylko te dane, które są istotne dla naszej decyzji, czy chcemy powitać Cię w naszym zespole. To, które dane są przetwarzane, zależy przede wszystkim od ogłoszenia o pracę. Najczęściej jest dotyczy to imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych i zaświadczeń o kwalifikacjach. W przypadku złożenia aplikacji za pośrednictwem formularza online dane zostaną nam przekazane w formie zaszyfrowanej. W przypadku przesłania nam aplikacji pocztą elektroniczną brak jest szyfrowania. W związku z tym nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za sposób wysyłki. Jednakże, gdy dane znajdą się na naszych serwerach, jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych użytkownika, zgodne z prawem. Podczas procesu rekrutacyjnego, oprócz wyżej wymienionych danych, mogą być również wymagane informacje o stanie zdrowia lub pochodzeniu etnicznym, abyśmy mogli wraz z Państwem korzystać z uprawnień wynikających z prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i wsparcia socjalnego, a jednocześnie przestrzegać odpowiednich obowiązków. Dane te należą do szczególnej kategorii. Poniżej znajduje się lista możliwych danych, które otrzymujemy od użytkownika i przetwarzamy:
 • Imię i nazwisko
 • Adres kontaktowy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Data urodzenia
 • Informacje wynikające z listu motywacyjnego i CV
 • Świadectwa kwalifikacji (np.) Referencje
 • Dane kategorii szczególnej (np. pochodzenie etniczne, dane dotyczące zdrowia, przekonania religijne)
 • Dane dotyczące użytkowania (odwiedzane strony internetowe, dane dostępu itp.)
 • Metadane (adres IP, informacje o urządzeniu)

Jak długo przechowujemy dane?

Jeśli zostaniecie Państwo przyjęci jako członek zespołu do naszej firmy, Państwa dane będą dalej przetwarzane na potrzeby realizacji zatrudnienia i przechowywane u nas co najmniej do momentu zakończenia stosunku pracy. Wszystkie dokumenty aplikacyjne są następnie umieszczane w aktach pracownika.   Jeśli nie zaoferujemy Państwu pracy, jeśli Państwo odrzucą naszą ofertę lub wycofają aplikację, możemy przechowywać dane przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji ze względu na uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Następnie zarówno dane elektroniczne, jak i wszystkie dane z fizycznych dokumentów aplikacyjnych zostaną całkowicie usunięte lub zniszczone. Przechowujemy Państwa dane na przykład po to, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie dalsze pytania lub abyśmy mogli w przypadku sporu prawnego przedstawić dowody złożenia aplikacji. W sytuacji sporu prawnego, jeśli uznamy, że dane będą nam nadal potrzebne także po upływie 6 miesięcy, nie dokonamy ich usunięcia do momentu, w którym ich przechowywanie nie będzie potrzebne. Jeśli istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych, musimy przechowywać je przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.   Ponadto możemy również przechowywać dane użytkownika dłużej, jeśli wyraził on na to specjalną zgodę. Robimy to na przykład wtedy, gdy widzimy możliwość współpracy z użytkownikiem w przyszłości. W takim przypadku pomocne jest zarchiwizowanie danych, aby można było do nich łatwo dotrzeć. Wprowadzamy wtedy dane użytkownika do naszej puli kandydatów. Oczywiście użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na dłuższe przechowywanie jego danych. W przypadku braku odwołania i nieudzielenia nowej zgody dane użytkownika zostaną usunięte najpóźniej po 2 latach.

Podstawa prawna

Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa lub działania przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy) und art. 9 ust. 2 lit. a. RODO (przetwarzanie szczególnych kategorii).   Jeśli zamierzamy zapisać użytkownika w naszym wykazie kandydatów, odbywa się to na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Chcielibyśmy podkreślić, że zgoda użytkownika na korzystanie z naszej puli kandydatów jest dobrowolna, nie ma wpływu na proces aplikacji i użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Do momentu odwołania zgody przetwarzanie danych jest zgodne z prawem.   W przypadku ochrony żywotnych interesów przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. c. RODO. Do celów opieki zdrowotnej, medycyny pracy, diagnostyki  , opieki zdrowotnej i pomocy społecznej lub leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej i pomocy społecznej przetwarzanie  danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h). RODO. Jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże dane szczególnych kategorii, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a). RODO.

Dane klienta

Najważniejsze informacje o danych klienta

👥Kogo dotyczy: klientów lub kontrahentów 🤝 Cel: Świadczenie usług uzgodnionych w umowie lub przed zawarciem umowy, oraz związana z tym komunikacja 📓Przetwarzane dane: Imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące płatności (takie jak faktury i dane bankowe), dane umowne (takie jak faktury i dane bankowe). B. Termin i przedmiot umowy), adres IP, dane zamówienia 📅Okres przechowywania: dane są usuwane natychmiast po tym, jak przestaną być potrzebne do realizacji naszych celów biznesowych i nie istnieje prawny obowiązek ich przechowywania. ⚖️Podstawy prawne: uprawniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Czym są dane klientów?

Abyśmy mogli oferować nasz serwis lub usługi umowne, przetwarzamy również dane naszych klientów i partnerów biznesowych. Dane te zawsze obejmują dane osobowe. Dane klienta odnoszą się do wszystkich informacji, które są przetwarzane w ramach współpracy umownej lub przedumownej w celu świadczenia oferowanych usług. Dane klientów to zatem wszystkie zebrane informacje, które gromadzimy i przetwarzamy na temat naszych klientów.

Dlaczego przetwarzamy dane klientów?

Istnieje wiele powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane klientów. Najważniejsze jest to, że celem świadczenia naszych usług potrzebujemy różnych danych. Czasami wystarczy nam adres e-mail klienta, ale jeśli na przykład kupują Państwo produkt lub usługę, potrzebujemy również takich danych, jak imię i nazwisko, adres, dane bankowe lub dane dotyczące umowy. Dane te wykorzystujemy również do celów marketingowych i optymalizacji sprzedaży, dzięki czemu możemy ulepszać nasze ogólne usługi dla klientów. Kolejną ważną kwestią jest obsługa klienta, którą zawsze poważnie traktujemy. Chcemy, aby klient mógł w każdej chwili zwrócić się do nas z pytaniami dotyczącymi naszych ofert, a w tym celu potrzebujemy przynajmniej Państwa adresu e-mail.

Jakie dane przetwarzamy?

Jakie dokładnie dane są gromadzone przez nas, możemy w tym  miejscu przedstawić za pomocą kategorii.  Zawsze wynika to z jakiej usługi klient korzysta.  W niektórych przypadkach użytkownik podaje nam na przykład swój adres e-mail, abyśmy mogli się z nim skontaktować lub odpowiedzieć na jego pytania. W innych przypadkach użytkownik kupuje od nas produkt lub usługę i w tym celu potrzebujemy znacznie więcej informacji, takich jak dane kontaktowe, szczegóły płatności i szczegóły umowy. Poniżej znajduje się lista możliwych danych, które otrzymujemy od użytkownika i przetwarzamy:
 • Imię i nazwisko
 • Adres kontaktowy
 • Adres E-Mail
 • Numer telefonu
 • Data urodzenia
 • Dane dotyczące płatności (faktury, dane bankowe, historia płatności itp.)
 • Dane dotyczące umowy (okres obowiązywania, treść)
 • Dane dotyczące użytkowania (odwiedzane strony internetowe, dane dostępu itp.)
 • Metadane (adres IP, informacje o urządzeniu)

Jak długo są przechowywane dane?

Gdy tylko przestaniemy potrzebować danych klienta do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i naszych celów, a dane nie będą już potrzebne do realizacji ewentualnych zobowiązań wynikających z gwarancji i odpowiedzialności cywilnej zostaną usunięte. Mamy na przykład umowę o współpracy, która została zakończona. Okres przedawnienia wynosi wtedy zwykle 3 lata, choć w indywidualnych przypadkach możliwe są dłuższe okresy. Oczywiście przestrzegamy również ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych. Dane klientów z pewnością nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę.

Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa lub działania przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uprawnione interesy) i w szczególnych przypadkach (np. świadczenia opieki medycznej) art. 9 ust. 2 lit. a. RODO (przetwarzanie szczególnych kategorii). W przypadku ochrony żywotnych interesów przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. c. RODO. Do celów opieki zdrowotnej, medycyny pracy, diagnostyki medycznej, opieki zdrowotnej lub społecznej lub leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h). RODO. Jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże dane kategorii szczególnej, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a). RODO.

Rejestracja

Najważniejsze informacje o rejestracji

👥 Kogo dotyczy: wszystkich osób, które zarejestrują się, utworzą konto, zalogują się i będą korzystać z konta. 📓 Przetwarzane dane: Adres e-mail, imię i nazwisko, hasło i inne dane gromadzone w trakcie rejestracji, logowania i korzystania z konta 🤝Cel: świadczenie naszych usług. Komunikacja z klientami w związku z usługami. 📅 Okres przechowywania: tak długo, jak istnieje konto firmowe powiązane z tekstami, a następnie zazwyczaj 3 lata. ⚖️Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa), art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uprawnione interesy)
Jeśli zarejestrują się Państwo u nas, Państwa dane mogą być przetwarzane, jeśli wprowadzą Państwo dane osobowe lub dane takie jak adres IP zostaną pobrane w trakcie przetwarzania. Poniżej można przeczytać więcej o tym, co rozumiemy pod dość nieporęcznym terminem “dane osobowe”.   Prosimy o wprowadzanie tylko tych danych, które są nam potrzebne do rejestracji i na które użytkownik ma zgodę osoby trzeciej, jeśli dokonuje rejestracji w imieniu osoby trzeciej. Jeśli to możliwe, proszę używać bezpiecznego hasła, którego nie używają Państwo nigdzie indziej i adresu e-mail, który regularnie Państwo sprawdzają. Poniżej informujemy jak dokładnie przetwarzamy dane, ponieważ chcemy, abyście się Państwo czuli z nami bezpiecznie!

Czym jest rejestracja?

Podczas rejestracji pobieramy od użytkownika określone informacje, a następnie umożliwiamy mu łatwe zalogowanie się do nas online i korzystanie z konta w naszym serwisie. Konto u nas ma tę zaletę, że nie trzeba za każdym razem wpisywać wszystkiego od nowa. Jest to oszczędność czasu, trudu i ostatecznie zapobiega błędom w świadczeniu naszych usług.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Krótko mówiąc, przetwarzamy dane osobowe, aby umożliwić utworzenie konta i korzystanie z niego. Gdybyśmy tego nie zrobili, musieliby Państwo za każdym razem wprowadzać wszystkie dane, czekać na zatwierdzenie przez nas i wprowadzać wszystko ponownie. Nam i wielu, wielu klientom by się to nie spodobało. Jakby Państwo to postrzegali?

Jakie dane przetwarzamy?

Wszystkie dane, które użytkownik podał w trakcie rejestracji, wprowadził w trakcie rejestracji lub wprowadził w trakcie zarządzania swoimi danymi na koncie. Podczas rejestracji przetwarzamy następujące rodzaje danych:
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nazwa firmy
 • Ulica i numer budynku
 • Miejsce zamieszkania
 • Kod pocztowy
 • Kraj
Podczas logowania przetwarzamy dane wprowadzone podczas logowania, takie jak nazwa użytkownika i hasło, oraz dane gromadzone podczas procesu, takie jak informacje o urządzeniu i adresy IP. Podczas korzystania z konta przetwarzamy dane, które użytkownik wprowadza podczas korzystania z konta i które są tworzone w trakcie korzystania z naszych usług.

Okres przechowywania

Przechowujemy wprowadzone dane co najmniej tak długo, jak konto powiązane z danymi istnieje u nas i jest używane, tak długo, jak istnieją między nami zobowiązania umowne, a jeśli umowa wygasa, do czasu przedawnienia odpowiednich roszczeń z niej wynikających. Ponadto przechowujemy dane użytkownika tak długo i w takim zakresie, w jakim podlegamy prawnym obowiązkom przechowywania. Po tym okresie będziemy przechowywać dokumentację księgową związaną z umową (faktury, dokumenty kontraktowe, wyciągi z kont itp.), a także inne istotne dokumenty biznesowe przez prawnie określony okres (zwykle kilka lat).

Prawo do sprzeciwu

Zarejestrowali się Państwo, wprowadzili dane, ale chcą wycofać zgodę na ich przetwarzanie? Żaden problem. Zgodnie z informacjami powyżej, istnieją ku temu uprawnienia wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, również podczas i po rejestracji, zalogowaniu się lub założeniu konta u nas. Prosimy w tym celu o kontakt z inspektorem ochrony danych, wskazanym powyżej, aby skorzystać ze swoich praw. Jeśli posiadają Państwo już u nas konto, możliwe jest łatwe przeglądanie lub zarządzanie swoimi danymi i tekstami na koncie.

Podstawa prawna

Przeprowadzając proces rejestracji, użytkownik zawiera z nami umowę przedwstępną w celu zawarcia umowy o korzystanie z naszej platformy (choć nie powoduje to automatycznego powstania obowiązku zapłaty). Inwestują Państwo czas, aby wprowadzić dane i zarejestrować się, a my oferujemy nasze usługi po zalogowaniu się do naszego systemu i wyświetleniu Państwa konta klienta. Wypełniamy również nasze zobowiązania umowne. Wreszcie, musimy informować zarejestrowanych użytkowników o ważnych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oznacza to, że zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wdrożenie działań przed umownych, wykonanie umowy). W razie potrzeby uzyskujemy również zgodę użytkownika, np. jeśli użytkownik dobrowolnie poda więcej danych niż jest to absolutnie konieczne lub jeśli wysyłamy mu reklamy. W takim przypadku zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a RODO(zgoda). Mamy również uzasadniony interes w tym, aby wiedzieć, z kim mamy do czynienia w celu nawiązania kontaktu w niektórych przypadkach. Ponadto musimy wiedzieć, kto korzysta z naszych usług i czy są one wykorzystywane zgodnie z naszymi warunkami użytkowania,, dlatego zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Uwaga: poniższe sekcje użytkownicy zaznaczają zależnie od potrzeby Rejestracja przy użyciu pełnych danych Ponieważ musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia w operacjach biznesowych, rejestracja jest możliwa tylko przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska (wyraźnego imienia i nazwiska), a nie pseudonimów. Rejestracja przy użyciu pseudonimów Pseudonimy mogą być używane do rejestracji, co oznacza, że nie muszą się Państwo rejestrować się u nas używając swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Gwarantuje to, że Państwa imię i nazwisko nie może być przez nas przetwarzane. Przechowywanei adresu IP  W trakcie rejestracji, logowania i korzystania z konta przechowujemy adres IP w tle ze względów bezpieczeństwa, w celu sprawdzenia czy użytkowanie jest legalne. Profil publiczny  Profile użytkowników są widoczne publicznie, tj. części profilu mogą być widoczne w Internecie bez konieczności wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Logowanie dwuetapowe (uwierzytelnianie dwuskładnikowe – 2FA) Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas logowania, na przykład uniemożliwia zalogowanie się bez smartfona. Ten środek techniczny zabezpieczający konto użytkownika chroni go przed utratą danych lub nieuprawnionym dostępem, nawet jeśli nazwa użytkownika i hasło są znane. Dowiesz się, które 2FA jest używane podczas rejestracji, logowania i na samym koncie.

Wprowadzenie dot. hostingu

Najważniejsze informacje o hostingu internetowym 

👥 Kogo dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝 Cel: profesjonalny hosting strony internetowej i zabezpieczenie operacji 📓 Przetwarzane dane: Adres IP, czas wizyty na stronie internetowej, używana przeglądarka i inne dane. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u odpowiedniego dostawcy usług hostingowych. 📅 Okres przechowywania: zależy od danego dostawcy, ale zwykle wynosi 2 tygodnie Podstawa prawna: art. 6 ⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest hosting?

W dzisiejszych czasach, gdy odwiedzasz strony internetowe, pewne informacje – w tym dane osobowe – są automatycznie tworzone i przechowywane, dotyczy to także naszej strony. Dane te powinny być przetwarzane tak oszczędnie, jak to możliwe i zawsze musi być to uzasadnione. Nawiasem mówiąc, przez witrynę internetową rozumiemy całość wszystkich stron internetowych w domenie, tj. wszystko od strony głównej (strony głównej) do ostatniej podstrony (takiej jak ta). Przez domenę rozumiemy na przykład example.de lub example.com. Jeśli chcesz wyświetlić stronę internetową na komputerze, tablecie lub smartfonie, używasz do tego programu zwanego przeglądarką internetową. Prawdopodobnie znasz kilka przeglądarek internetowych z nazwy: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Apple Safari. Określamy je mianem przeglądarki lub przeglądarki internetowej. Aby wyświetlić stronę internetową, przeglądarka musi połączyć się z innym komputerem, na którym przechowywany jest kod strony: serwerem internetowym. Obsługa serwera WWW jest skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem, dlatego zazwyczaj jest wykonywana przez profesjonalnych dostawców. Oferują one hosting, a tym samym zapewniają niezawodne i bezbłędne przechowywanie danych witryny. Mnóstwo technicznych terminów, ale zostańcie z nami, będzie jeszcze lepiej! Podczas łączenia się przeglądarki z komputera (stacjonarnego, laptopu, tableto lub smartfonu) i podczas przesyłania danych do i z serwera internetowego, dochodzi do przetwarzania danych. Z jednej strony komputer przechowuje dane, z drugiej strony serwer WWW również musi przechowywać dane przez pewien czas, aby zapewnić prawidłowe działanie. Obraz mówi więcej niż tysiąć słów, więc poniższa grafika ilustruje interakcję między przeglądarką, Internetem i dostawcą usług hostingowych. Browser und Webserver

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie danych ma na celu:
 1. profesjonalny hosting strony internetowej i zabezpieczenie działania
 2. zapewnienie bezpieczeństwa operacyjnego i informatycznego
 3. anonimową ocenę zachowań użytkowników w celu ulepszenia naszej oferty oraz ew. służy ściganiu przestępstw lub dochodzeniu roszczeń

Jakie dane przetwarzamy?

Nawet gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę w tej chwili, nasz serwer internetowy, czyli komputer, na którym przechowywana jest ta witryna, zazwyczaj automatycznie zapisuje dane, takie jak
 • pełny adres internetowy (URL) odwiedzanej strony internetowej
 • przeglądarka i wersja przeglądarki (np. Chrome 87)
 • używany system operacyjny (np. Windows 10)
 • adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (adres URL odsyłacza) (np. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen/)
 • nazwa hosta i adres IP urządzenia, z którego uzyskiwany jest dostęp (np. B. COMPUTERNAME i 194.23.43.121)
 • data i godzina
 • w plikach, tak zwanych plikach dziennika serwera WWW

Jak długo przechowujemy dane?

Z reguły powyższe dane są przechowywane przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie usuwane. Nie udostępniamy tych danych, ale może być też tak, że w przypadku zachowań niezgodnych z prawem, organy publiczne będą chciały mieć wgląd w te dane. Krótko mówiąc: Państwa wizyta jest rejestrowanaprzez naszego providera (firmę, która prowadzinaszą stronę internetową na specjalnych komputerach (serwerach)), ale nie udostępniamy Państwa danych bez uprzednio wyrażonej zgody!

Podstawa prawna

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w kontekście hostingu internetowego wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ochrona uzasadnionych interesów), ponieważ korzystanie z profesjonalnego hostingu u dostawcy jest konieczne, aby możliwa była bezpieczna i przyjazna dla użytkownika prezentacja firmy w Internecie oraz aby w razie potrzeby możliwe było śledzenie przypadków ataków i dochodzenie roszczeń z tego tytułu. Z reguły między nami a dostawcą usług hostingowych zawierana jest umowa o przetwarzaniu danych na zlecenie zgodnie z art. 28 f. RODO, który zapewnia przestrzeganie ochrony danych i gwarantuje bezpieczeństwo danych.

Zewnętrzna polityka prywatności dostawcy usług hostingowych

Poniżej znajdują się dane kontaktowe naszego zewnętrznego dostawcy usług hostingowych, u którego można uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych, oprócz informacji podanych powyżej: NA-NET Communications GmbH Laaer Straße 44 2135 Neudorf im Weinviertel FN: 227074h Sąd rejestrowy: Sąd Krajowy w Korneuburgu Siedziba: Neudorf im Weinviertel Nr UID: ATU 55343505 Kontakt: office@nanet.at Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez wskazanego providera można znaleźć w polityce prywatności.

Wprowadzenie dot. systemów modułowych tworzenia stron internetowych

Podsumowanie polityki prywatności dotyczącej systemów modułowych tworzeniaa stron internetowych 👥 Kogo dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝 Cel: optymalizacja wydajności naszych usług 📓 Przetwarzane dane: techniczne informacje o użytkowaniu, takie jak aktywność przeglądarki, aktywność w strumieniu kliknięć, heatmaps sesji, a także dane kontaktowe, adres IP lub lokalizacja geograficzna użytkownika. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w naszej polityce prywatności oraz w polityce prywatności dostawców. 📅 Czas przechowywania: zależy od dostawcy ⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy), art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Czym są systemy modułowe tworzenia stron internetowych?

Używamy systemów modułowych do tworzenia stron internetowych dla naszej witryny. Systemy modułowe to specjalne formy systemu zarządzania treścią (CMS). Dzięki modułowemu systemowi, operatorzy stron internetowych mogą tworzyć je bardzo łatwo i bez wiedzy programistycznej. W wielu przypadkach hosty internetowe oferują również systemy modułowe. Za pomocą systemu modułowego dane osobowe mogą być również gromadzone, przechowywane i przetwarzane. W poniższym tekście dotyczącym ochrony danych przedstawiamy ogólne informacje na temat przetwarzania danych przez systemy modułowe. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dostawcy.

Dlaczego stosujemy systemy modułowe budowania stron internetowych dla naszej witryny.

Największą zaletą systemu modułowego jest łatwość użytkowania. Chcemy zaoferować przejrzystą, prostą i zwięzłą stronę internetową, którą możemy łatwo obsługiwać i utrzymywać samodzielnie – bez wsparcia z zewnątrz -. System modułowy oferuje teraz wiele pomocnych funkcji, z których możemy korzystać nawet bez wiedzy programistycznej. Umożliwia nam to zaprojektowanie naszych serwisów internetowych zgodnie z naszymi potrzebami, a Państwu zaoferowanie dobrze spędzonego czasu na naszej stronie internetowej.

Jakie dane są przechowywane przez system modułowy?

Jakie dane są przechowywane, zależy oczywiście od używanego systemu modułowego do tworzenia stron internetowych. Każdy dostawca przetwarza i gromadzi różne dane od odwiedzającego witrynę. Zwykle jednak gromadzone są techniczne informacje o użytkowaniu, takie jak system operacyjny, przeglądarka, rozdzielczość ekranu, ustawienia języka i klawiatury, dostawca hostingu oraz data wizyty użytkownika na stronie internetowej. Ponadto przetwarzane mogą być również dane śledzenia (np. aktywność przeglądarki, aktywność strumienia kliknięć, heatmaps sesji itp. Ponadto gromadzone i przechowywane mogą być również dane osobowe. Są to głównie dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu (jeśli został podany), adres IP i dane dotyczące lokalizacji geograficznej. Dokładne informacje o tym, jakie dane są przechowywane, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy.

Jak długo przechowujemy dane?

Dokładny okres przetwarzania danych podajemy poniżej w związku z stosowanym systemem modułowym do tworzenia strony internetowej, o ile posiadamy szczegółowe informacje. W polityce prywatności dostawcy znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat. Przestrzegamy generalnej zasady, że przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Może się zdarzyć, że dostawca przechowuje dane użytkownika zgodnie z własnymi specyfikacjami, nad którymi nie mamy kontroli.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik zawsze ma prawo do informacji, korekty i usunięcia swoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań można również skontaktować się z osobami odpowiadającymi za używany system modułowy strony internetowej. Dane kontaktowe można znaleźć w naszej polityce prywatności lub na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy. Użytkownik może usuwać, dezaktywować lub zarządzać plikami cookie, których dostawcy używają do swoich funkcji w przeglądarce. W zależności od używanej przeglądarki działa to w różny sposób. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie funkcje będą wtedy działały jak zwykle.

Podstawa prawna

Mamy uzasadniony interes w korzystaniu z systemu modułowego tworzenia stron internetowych w celu optymalizacji naszych usług online oraz ich skutecznej i przyjaznej dla użytkownika prezentacji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Niemniej jednak, używamy systemu modułowego tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę. O ile przetwarzanie danych nie jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej, dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. Dotyczy to w szczególności funkcji śledzenia. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Z pomocą poniższej polityki prywatności chcieliśmy przybliżyć Państwu najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat, dalsze informacje – jeśli są dostępne – znajdą Państwo w poniższym rozdziale lub w polityce prywatności dostawcy.

Polityka prywatności w zaresie systemu Elementor

Używamy modułowego systemu Elementor dla naszej strony internetowej. Dostawcą usługi jest izraelska firma Elementor Ltd, Rehov Tuval 40, 5252247 Ramat Gan, Izrael.   Dane użytkownika mogą zostać przekazane do Izraela. Izrael znajduje się poza zakresem ochrony rozporządzenia RODO. Komisja Europejska zdecydowała jednak na podstawie art. 45 ust. 1 RODO, że Izrael oferuje poziom ochrony porównywalny ze standardem RODO. Rezolucję można zobaczyć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0061 Więcej informacji na temat danych przetwarzanych przy użyciu Elementora można znaleźć w polityce prywatności na stronie https://elementor.com/about/privacy/ .

Wprowadzenie dot. e-mail marketingu

Najważniejsze informacje o marketingu e-mailowego 👥 Kogo dotyczy: subskrybentów newslettera 🤝 Cel: reklama bezpośrednia za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadamianie o zdarzeniach istotnych dla systemu 📓 Przetwarzane dane: dane wprowadzone podczas rejestracji, przynajmniej adres e-mail. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w odpowiednim narzędziu do e-mail marketingu. 📅Okres przechowywania: czas trwania subskrypcji ⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)
Czym jest marketing e-mailowy? Aby dostarczać Państwu stale aktualnych informacji, korzystamy również z możliwości e-mail marketingu. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie naszych wiadomości e-mail lub biuletynów, jego dane również będą przetwarzane i przechowywane. Marketing e-mailowy to jeden z obszarów marketingu internetowego. Zakłada on wysyłanieaktualnych wiadomości lub ogólnych informacji o firmie, produktach lub usługach pocztą elektroniczną do określonej grupy zainteresowanych osób. Jeśli chcą Państwo korzystać z naszego marketingu e-mailowego (głównie w formie newslettera), zazwyczaj wystarczy zarejestrować się, podając swój adres e-mail. W tym celu należy wypełnić i przesłać formularz online. Może się jednak zdarzyć, że poprosimy użytkowników o podanie tytułu i nazwiska, abyśmy mogli zwracać do Państwa osobiście. Zasadniczo subskrypcja newsletterów działa na podstawie tak zwanej “procedury podwójnej zgody”. Po zarejestrowaniu się do naszego newslettera na naszej stronie internetowej, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację do newslettera. Gwarantuje to, że adres e-mail należy do użytkownika i że nikt nie zarejestrował się przy użyciu obcego adresu e-mail. My lub używane przez nas narzędzie do powiadamiania rejestruje każde indywidualne logowanie. Jest to konieczne, abyśmy mogli również udowodnić prawidłowy pod względem prawnym proces rejestracji. Z reguły przechowywane są dane dot. czasu rejestracji, czasu potwierdzenia rejestracji i adres IP użytkownika. Ponadto, gdy użytkownik zmienia przechowywane dane, jest to również rejestrowane.

Dlaczego korzystamy z marketingu e-mailowego?

Oczywiście chcemy pozostać z Tobą w kontakcie i zawsze przedstawiać Ci najważniejsze wiadomości dotyczące naszej firmy. W tym celu wykorzystujemy między innymi marketing e-mailowy – często nazywany po prostu “newsletterem” – jako istotną część naszego marketingu online. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z witryny lub jest to dozwolone przez prawo, będziemy wysyłać mu biuletyny, systemowe wiadomości e-mail lub inne powiadomienia pocztą elektroniczną. Jeśli w poniższym tekście będzie używać terminu “newsletter”, mamy na myśli zasadniczo wiadomości e-mail wysyłane regularnie. Nie chcielibyśmy, aby nasz newsletter był dla Państwa uciążliwy. Dlatego też zawsze staramy się dostarczać tylko istotne i interesujące treści. Mogą się na przykład Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o naszej firmie, naszych usługach lub produktach. Ponieważ stale ulepszamy nasze oferty, nasz newsletter będzie również informował o nowościach lub specjalnych, korzystnych promocjach. Jeśli korzystamy z usług dostawcy, który oferuje profesjonalne narzędzie mailingowe do naszego marketingu e-mailowego, robimy to, aby móc oferować szybkie i bezpieczne newslettery. Celem naszego marketingu e-mailowego jest przede wszystkim informowanie użytkowników o nowych ofertach, a także przybliżenie  naszych celów korporacyjnych.

Jakie dane przetwarzamy?

Kiedy użytkownik staje się subskrybentem naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej, wiadomością e-mail potwierdza, że chce być wprowadzony na listę e-mailową. Oprócz adresu IP i adresu e-mail mogą być również gromadzone forma zwracania się Pan/Pani, imię i nazwisko, adres i numer telefonu użytkownika. Jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na przechowywanie takich danych. Dane które są oznaczone jako niezbędne, są konieczne, aby użytkownik mógł korzystać z tego serwisu. Podanie tych informacji jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości korzystania z usługi. Ponadto mogą być przechowywane informacje o urządzeniu użytkownika lub preferowanych przez niego treściach na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat przechowywania danych podczas odwiedzania strony internetowej można znaleźć w sekcji “Automatyczne przechowywanie danych”. Rejestrujemy formularz zgody, aby zawsze móc udowodnić, że jest on zgodny z naszymi przepisami.

Czas trwania przetwarzania danych

Jeśli użytkownik zrezygnuje z umieszczenia swojego adresu e-mail na naszej liście dystrybucyjnej wiadomości e-mail/newsletterów, możemy przechowywać jego adres przez okres do trzech lat w oparciu o nasze uzasadnione interesy, tak abyśmy nadal mogli udowodnić jego zgodę w tym czasie. Dane te możemy tylko wtedy przetwarzać, gdy jest to konieczne do obrony przed roszczeniami. Jeśli jednak użytkownik potwierdzi, że wyraził zgodę na subskrypcję newslettera, może w dowolnym momencie złożyć indywidualne polecenie usunięcia. Jeśli użytkownik trwale sprzeciwia się udzieleniu zgody, zastrzegamy sobie prawo do zapisania jego adresu e-mail na czarnej liście. Tak długo, jak użytkownik dobrowolnie subskrybuje nasz newsletter, będziemy oczywiście przechowywać jego adres e-mail.

Prawo do sprzeciwu

Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Newsletter-Anmeldung zu kündigen. Dafür müssen Sie lediglich Ihre Einwilligung zur Newsletter-Anmeldung widerrufen. Das dauert im Normalfall nur wenige Sekunden bzw. einen oder zwei Klicks. Meistens finden Sie direkt am Ende jeder E-Mail einen Link, um das Newsletter-Abonnement zu kündigen. Wenn der Link im Newsletter wirklich nicht zu finden ist, kontaktieren Sie uns bitte per Mail und wir werden Ihr Newsletter-Abo unverzüglich kündigen.

Podstawa prawna

Wysyłanie naszego newslettera odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Oznacza to, że możemy wysyłać użytkownikowi newsletter tylko wtedy, gdy wcześniej aktywnie się na niego zarejestrował. Możemy również wysyłać użytkownikowi wiadomości promocyjne, jeśli został naszym klientem i nie sprzeciwił się wykorzystywaniu swojego adresu e-mail do celów marketingu bezpośredniego. Ewentualne dalsze informacje na temat konkretnych usług marketingu e-mailowego i sposobu przetwarzania w ich ramach danych osobowych, znajdują się w poniższych rozdziałach.

Polityka poufności systemu Brevo

Najważniejsze informacje polityki prywatności systemu Brevo

👥 Kogo dotyczy: subskrybentów newslettera 🤝 Cel: reklama bezpośrednia za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadamianie o zdarzeniach istotnych dla systemu 📓 Przetwarzane dane: dane wprowadzone podczas rejestracji, przynajmniej adres poczty 📅 Okres przechowywania: czas trwania subskrypcji ⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest Brevo?

Na naszej stronie internetowej można bezpłatnie zarejestrować się do naszego newslettera. Aby mogło to tak działać, korzystamy z usługi dostarczania wiadomości e-mail Brevo dla naszego biuletynu. Jest to serwis niemieckiej firmy Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin. Brevo to między innymi narzędzie do marketingu e-mailowego, które umożliwia nam wysyłanie spersonalizowanych newsletterów. Dzięki Brevo nie musimy niczego instalować, a i tak możemy czerpać z puli naprawdę przydatnych funkcji. Poniżej omówimy bardziej szczegółowo usługę marketingu e-mailowego Brevo i poinformujemy o najważniejszych aspektach związanych z ochroną danych.

Dlaczego używamy Brevo?

Usługa newslettera oferuje nam również pomocne opcje analizy. Oznacza to, że gdy wysyłamy newsletter, dowiadujemy się na przykład, czy i kiedy został on otwarty przez użytkownika. Nawet to, czy i na który link klikniesz w newsletterze, jest rozpoznawane i rejestrowane przez oprogramowanie. Informacje te są niezwykle pomocne w dostosowaniu i optymalizacji naszych usług do życzeń i obaw użytkowników. W końcu oczywiście chcielibyśmy zaoferować jak najlepszą obsługę. Oprócz danych wymienionych powyżej, przechowywane są również dane dotyczące zachowania użytkownika.

Jakie dane przetwarza system Brevo?

Oczywiście zawsze cieszymy się, gdy zapisują się Państwo do naszego newslettera. W ten sposób możemy zawsze dostarczać aktualnych informacji z pierwszej ręki o tym, co dzieje się obecnie w naszej firmie. Należy jednak pamiętać, że podczas procesu rejestracji do newslettera wszystkie wprowadzone dane (takie jak adres e-mail lub imię i nazwisko) są przechowywane i zarządzane na naszym serwerze i w Brevo. Są to również dane osobowe. Na przykład, oprócz godziny i daty rejestracji, przechowywany jest również adres IP użytkownika. W trakcie rejestracji użytkownik wyraża również zgodę na przesyłanie mu newslettera, a także otrzymuje informację o naszej polityce prywatności. Ponadto przetwarzane mogą być również takie dane, jak kliknięcia w newsletterze.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane pobierane przez narzędzia newslettera są przechowywane na serwerach w Niemczech. Zebrane dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika jako osoby (tj. dane osobowe), są usunięte przez system Brevo najpóźniej dwa lata po zakończeniu umowy z nami. Użytkownik może jednak w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych indywidualnie. Jego żądanie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni. Dane, które gromadzimy i wysyłamy do Brevo, zostaną przez nas usunięte, gdy tylko użytkownik zrezygnuje z subskrypcji naszego newslettera.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma możliwość anulowania subskrypcji newslettera w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy cofnąć zgodę na subskrypcję newslettera. Zwykle zajmuje to tylko kilka sekund lub jedno lub dwa kliknięcia. Link do anulowania subskrypcji newslettera znajduje się zazwyczaj bezpośrednio na końcu każdej wiadomości e-mail. Jeśli rzeczywiście trudno znaleźć link w newsletterze, proszę skontaktować się z nami pocztą, a my natychmiast anulujemy subskrypcję newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji dane osobowe zostaną usunięte z naszego serwera i serwerów Brevo, które znajdują się w Niemczech. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych oraz również w określonych przypadkach prawo do ich usunięcia, zablokowania lub poprawienia.

Podstawa prawna

Wysyłka naszego newslettera poprzez system Brevo odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Oznacza to, że możemy wysyłać użytkownikowi newsletter tylko wtedy, gdy wcześniej aktywnie zarejestrował na jego subskrypcję. Jeśli zgoda nie jest wymagana, newsletter jest wysyłany na podstawie uzasadnionego interesu w marketingu bezpośrednim (art. 6 ust. 1 lit. f)), o ile jest to prawnie dozwolone. Państwa proces rejestracji jest zapisywany z tego względu, abyśmy zawsze mogli udowodnić, że przebiegał zgodnie z prawem. Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności firmy pod adresemhttps https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/.

Polityka prywatności narzędzia Evalanche

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Evalanche, usługi automatyzacji marketingu. Dostawcą usług jest niemiecka firma SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg, Niemcy.

Co to jest Evalanche?

Firma SC-Networks GmbH została założona w 1999 roku w celu tworzenia pomocnych aplikacji internetowych. Cel ten został osiągnięty bardzo szybko i obecnie firma może pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie automatyzacji marketingu. Usługa opiera się na technicznym rozwiązaniu, który automatyzuje i indywidualizuje niektóre procesy marketingowe lub sprzedażowe. Pozwala nam to lepiej dostosować naszą komunikację do potrzeb użytkownika w oparciu o jego zachowanie i indywidualnie dostosować ewentualne promocje do użytkownika i innych naszych klientów. W tym celu przechowywane i przetwarzane są dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, adres IP), a także dane techniczne, takie jak cechy klikania lub czas przebywania na jednej z naszych stron. Dane te będą przechowywane, jeśli użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie.

Dlaczego używamy Evalanche?

Oczywiście chcemy dostarczyć Państwu wszystkie nowości, ale jednocześnie ważne jest dla nas, abyśmy dostarczali tylko te treści, które Państwa interesują. Technologia automatyzacji marketingu od Evalanche łączy różne obszary aplikacji internetowych, takie jak narzędzia poczty e-mail, profile mediów społecznościowych i naszą stronę internetową. W ten sposób możemy lepiej kontrolować nasze oferty i treści. Oznacza to, że zbieramy dane od użytkownika, aby lepiej zrozumieć jego potrzeby i wyświetlać mu tylko te treści, które są naprawdę istotne. Więcej informacji o tym, jakie dane są przetwarzane w związku zastosowaniem narzędzia Evalanche mogą Państwo przeczytać w polityce prywatności pod adresem https://www.sc-networks.de/datenschutz/. W przypadku konkretnych pytań dotyczących ochrony danych można również skontaktować się z działem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej (datenschutz@sc-networks.com).

Wprowadzenie dot. mediów społecznościowych (Social Media)

Najważniejsze informacje o polityce prywatności w obszarze Social Media

👥 Kogo dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝 Cel: prezentacja i optymalizacja naszych usług, kontakt z odwiedzającymi, zainteresowanymi stronami itp. oraz reklama 📓 Przetwarzane dane: dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail, dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP użytkownika. Więcej informacji znajdą Państwo w fragmencie dotyczącym określonych platform społecznościowych. 📅 Okres przechowywania: zależy od używanych platform mediów społecznościowych ⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Uzasadnione interesy)

Czym są media społecznościowe?

Oprócz naszej strony internetowej, jesteśmy również aktywni na różnych platformach mediów społecznościowych. W ramach tego procesu dane użytkownika mogą być przetwarzane, abyśmy mogli kierować reklamy do użytkowników, którzy są nami zainteresowani za pośrednictwem sieci społecznościowych. Ponadto elementy platformy mediów społecznościowych mogą być również osadzone bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik kliknie tak zwany przycisk społecznościowy na naszej stronie internetowej i zostanie bezpośrednio przekierowany do naszych mediów społecznościowych. Tak zwane media społecznościowe to strony internetowe i aplikacje, za pośrednictwem których zarejestrowani członkowie mogą tworzyć treści, udostępniać je otwarcie lub w określonych grupach oraz nawiązywać kontakty z innymi członkami.

Dlaczego korzystamy z mediów społecznościowych?

Przez lata platformy mediów społecznościowych były miejscem, w którym ludzie komunikowali się i łączyli online. Dzięki obecności w mediach społecznościowych możemy przybliżyć nasze produkty i usługi zainteresowanym osobom. Elementy mediów społecznościowych osadzone na naszej stronie internetowej pomagają szybko i bez komplikacji uzyskać dostęp do naszych treści w mediach społecznościowych. Dane, które są przechowywane i przetwarzane podczas korzystania z kanału mediów społecznościowych, służą przede wszystkim do przeprowadzania analiz internetowych. Celem tych analiz jest opracowanie bardziej precyzyjnych i spersonalizowanych strategii marketingowych i reklamowych. W zależności od zachowania użytkownika na platformie mediów społecznościowych, na podstawie analizowanych danych można wyciągnąć wnioski na temat jego zainteresowań i utworzyć tak zwane profile użytkowników. Umożliwia to również platformom prezentowanie dostosowanych reklam. W większości przypadków w tym celu w przeglądarce ustawiane są pliki cookie, które przechowują dane na temat zachowania użytkownika. Co do zasady ponosimy odpowiedzialność za zgodność z prawem ochrony danych, nawet jeśli korzystamy z usług platformy mediów społecznościowych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł jednak, że w niektórych przypadkach operator platformy mediów społecznościowych może ponosić współodpowiedzialność w rozumieniu art. 26 RODO. Jakich przypadków to dotyczy, przedstawimy w odpowiednich miejscach oddzielnie i działamy wtedy na podstawie stosowanego porozumienia z podmiotem. Zasadnicze punkty takiego porozumienia opiszemy poniżej przy omówieniu danej platformy. Należy pamiętać, że podczas korzystania z platform mediów społecznościowych lub naszych wbudowanych elementów dane użytkownika mogą być również przetwarzane poza Unią Europejską, ponieważ wiele kanałów mediów społecznościowych, na przykład Facebook lub Twitter, to firmy amerykańskie. Może to utrudnić użytkownikowi dochodzenie lub egzekwowanie swoich praw w odniesieniu do jego danych osobowych.

Jakie dane przetwarzamy?

To, jakie dokładnie dane są przechowywane i przetwarzane, zależy od dostawcy platformy mediów społecznościowych.  Zwykle są to jednak dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail, dane wprowadzone w formularzu kontaktowym, dane użytkownika, takie jak kliknięte przyciski, kto lubi lub śledzi, kiedy odwiedził które strony, informacje o urządzeniu i adresie IP. Większość tych danych jest przechowywana w plikach cookie. Zwłaszcza jeśli mają Państwo profil na odwiedzanym kanale mediów społecznościowych i są Państwo zalogowani, dane mogą być powiązane z Państwa profilem. Wszystkie dane zebrane za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych są również przechowywane na serwerach dostawców. Oznacza to, że tylko dostawcy mają dostęp do danych i mogą udzielać odpowiednich informacji lub wprowadzać zmiany. Jeśli chcą Państwo dokładnie wiedzieć, jakie dane są przechowywane i przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych oraz w jaki sposób można sprzeciwić się przetwarzaniu danych, proszę uważnie przeczytać odpowiednią politykę prywatności firmy. Także w przypadku pytań dot. przechowywania i przetwarzania danych lub dochodzenia swoich praw, zalecamy bezpośredni kontakt z dostawcą.

Czas trwania przetwarzania danych

O długości przetwarzania danych, jeśli posiadamy takie informacje, informujemy poniżej w odpowiednich fragmentach. Na przykład platforma mediów społecznościowych Facebook przechowuje dane do momentu, gdy nie są one już potrzebne do własnych celów. Jednak dane klientów, które są porównywane z danymi użytkownika, są usuwane w ciągu dwóch dni. Przestrzegamy generalnej zasady, że przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Jeśli jest to wymagane przez prawo, na przykład w przypadku rachunkowości, ten okres przechowywania może być dłuższy.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo i możliwość cofnięcia zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych, takich jak wbudowane elementy mediów społecznościowych, w dowolnym momencie. Odbywa się to  za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji dokonania rezygnacji. Na przykład użytkownik może również zatrzymać gromadzenie danych przez pliki cookie, poprzez funkcje zarządzania, wyłączania lub usunięcia plików cookie w przeglądarce. Ponieważ pliki cookie mogą być używane z narzędziami mediów społecznościowych, zalecamy również zapoznanie się z naszą ogólną polityką prywatności dotyczącą plików cookie. Jeśli chcą Państwo otrzymać więcej informacji na temat tego, które dane użytkownika są przechowywane i przetwarzane, należy zapoznać się z politykami prywatności odpowiednich narzędzi.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie i przechowywanie  swoich danych przez zintegrowane  elementy mediów społecznościowych, zgoda ta jest uznawana za podstawę prawną przetwarzania danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zasadniczo, jeśli użytkownik wyraził zgodę, jego dane będą również przechowywane i przetwarzane ze względu na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , ktory polega na zapewnieniu szybkiej i dobrej komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Jednakże możemy użyć narzędzia jedynie, jeśli wyrażą Państwo zgodę.  Większość platform mediów społecznościowych ustawia również pliki cookie w przeglądarce w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z naszym tekstem o prywatności dotyczącym plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub polityką dotyczącą plików cookie odpowiedniego dostawcy usług. Informacje na temat konkretnych platform mediów społecznościowych – jeśli są dostępne – można znaleźć w poniższych rozdziałach.

Polityka prywatności fanpage’a na Facebooku

Posiadamy również fanpage naszej strony na Facebooku. Dostawcą usługi jest amerykańska firma Meta Platforms Inc. Firma Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) jest odpowiedzialna za obszar Europy. Facebook przetwarza również dane użytkowników między innymi w USA. Facebook lub Meta Platforms jest aktywnym uczestnikiem Data Privacy Frameworks UE-USA, które regulują prawidłowe i bezpieczne przekazywanie danych osobowych obywateli UE do USA. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Ponadto Facebook stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) to szablony dostarczone przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że dane użytkownika są przetwarzane zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Dzięki Data Privacy Framework UE-USA i standardowym klauzulom umownym Facebook zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te są zgodne z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Warunki przetwarzania danych  na Facebooku, które odnoszą się do standardowych klauzul umownych, można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Więcej informacji, jakie dane są przetwarzane w związku z użyciem platformy Facebook, znajdą Państwo w Privacy Policy na https://www.facebook.com/about/privacy.

Wprowadzenie dot. blogów i mediów służących do publikowania treści

Najważniejsze informacje o polityce prywatności dla blogów i mediów służących do publikowania treści 👥 Kogo dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝 Cel: Prezentacja i optymalizacja wydajności naszych usług, a także komunikacja pomiędzy odwiedzającymi witrynę, środki bezpieczeństwa i administrowanie 📓 Przetwarzane dane: dane kontaktowe, adres IP i opublikowane treści. Więcej szczegółów zamieszczamy przy omawianiu poszczególnych narzędzi. 📅 Czas przechowywania: w zależności od użytych narzędzi ⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy), art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b. RODO (umowa)

Czym są blogi i media służące do publikowania treści?

Korzystamy z blogów lub innych środków komunikacji na naszej stronie internetowej, które pozwalają nam komunikować się z użytkownikami, a użytkownikom komunikować się z nami. W trakcie tego procesu dane użytkownika mogą być również przechowywane i przetwarzane przez nas. W ten sposób  możemy odpowiednio prezentować treści, komunikacja działa i zapewniony jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa.  W tym tekście o polityce prywatności ogólnie omawiamy, jakie dane mogą być przetwarzane. Dokładne szczegóły dotyczące przetwarzania danych zawsze zależą od używanych narzędzi i funkcji.  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w informacjach o ochronie danych poszczególnych dostawców.

Dlaczego używamy blogów i innych mediów do publikacji treści?

Naszym największym celem jest dostarczanie interesujących i istotnych treści, a jednocześnie chcemy otrzymać również informacje zwrotne od Państwa. Dlatego chcemy stworzyć dobrą interaktywną wymianę między nami a Państwem. Staje się to możliwe dzięki różnym blogom i narzędziom do publikacji. Użytkownik może na przykład publikować komentarze do naszych treści, komentować inne komentarze lub, w niektórych przypadkach, samemu publikować posty.

Jakie dane przetwarzamy?

Dokładny zakres przetwarzanych danych zależy zawsze od wykorzystywanych przez nas funkcji komunikacyjnych. Bardzo często przechowywany jest adres IP, nazwa użytkownika i opublikowane treści. Odbywa się to przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania spamowi i podejmowania działań przeciwko nielegalnym treściom. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do przechowywania danych. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane wraz z informacjami w przeglądarce. Więcej informacji na temat gromadzonych i przechowywanych danych można znaleźć w naszych poszczególnych sekcjach oraz w polityce prywatności odpowiedniego dostawcy.

Czas trwania przetwarzania danych

O długości przetwarzania danych, jeśli posiadamy takie informacje, informujemy poniżej w odpowiednich fragmentach. Na przykład funkcje dodawania wpisów i komentarzy przechowują dane do momentu wycofania zgody na ich przechowywanie. Przestrzegamy generalnej zasady, że przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo i możliwość cofnięcia zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych narzędzi do komunikacji, w dowolnym momencie. Odbywa się to  za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji dokonania rezygnacji. Na przykład użytkownik może również zatrzymać gromadzenie danych przez pliki cookie, poprzez funkcje zarządzania, wyłączania lub usunięcia plików cookie w przeglądarce. Ponieważ pliki cookie mogą być używane z narzędziami do publikacji treści, zalecamy również zapoznanie się z naszą ogólną polityką prywatności dotyczącą plików cookie. Jeśli chcą Państwo otrzymać więcej informacji na temat tego, które dane użytkownika są przechowywane i przetwarzane, należy zapoznać się z politykami prywatności odpowiednich narzędzi.

Podstawa prawna

Korzystamy ze środków komunikacji głównie na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na zapewnieniu szybkiej i dobrej komunikacji z Państwem lub innymi klientami, partnerami biznesowymi i odwiedzającymi. W zakresie, w jakim korzystanie służy rozliczaniu stosunków umownych lub ich inicjowaniu, podstawą prawną jest ponadto art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b. RODO. Niektóre procesy przetwarzania, w szczególności korzystanie z plików cookie i funkcji komentarzy lub wiadomości, wymagają zgody użytkownika. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie i przechowywanie  swoich danych przez zintegrowane media służące do publikowania treści, zgoda ta jest uznawana za podstawę prawną przetwarzania danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Większość używanych przez nas funkcji komunikacyjnych ustawia pliki cookie w przeglądarce użytkownika w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z naszym tekstem o prywatności dotyczącym plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub polityką dotyczącą plików cookie odpowiedniego dostawcy usług. Informacje na temat specjalnych narzędzi, znajdą Państwo jeśli posiadamy takowe, w poniższych rozdziałach.

Wprowadzenie dot. platformy zarządzania zgodą na pliki cookie

Najważniejsze o Cookie Consent Management Platform 👥 Kogo dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝 Cel: uzyskiwanie i zarządzanie zgodami na określone pliki cookie, a tym samym korzystanie z określonych narzędzi 📓 Przetwarzane dane: dane wykorzystywane do zarządzania ustawieniami plików cookie, takie jak adres IP, czas wyrażenia zgody, rodzaj zgody, indywidualne zgody. Więcej informacji znajdą Państwo w fragmencie dotyczącym określonego narzędzia. 📅 Czas przechowywania: W zależności od używanego narzędzia, należy brać pod uwagę okres kilku lat ⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ut. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit.f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest platforma zarządzania zgodami na pliki cookie?

Korzystamy z oprogramowania Consent Management Platform (CMP) na naszej stronie internetowej, aby pomóc nam i użytkownikowi w prawidłowym i bezpiecznym postępowaniu ze skryptami i plikami cookie. Oprogramowanie automatycznie tworzy wyskakujące okienko plików cookie, skanuje i sprawdza wszystkie skrypty i pliki cookie, zapewnia zgodę na pliki cookie zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych i pomaga nam i użytkownikowi śledzić wszystkie pliki cookie. W przypadku większości narzędzi do zarządzania zgodą na pliki cookie wszystkie istniejące pliki cookie są identyfikowane i kategoryzowane. Użytkownik jako odwiedzający witrynę sam decyduje, czy i na jakie skrypty i pliki cookie zezwala, czy też nie. Poniższy diagram ilustruje związek między przeglądarką, serwerem WWW i CMP. Consent Management Platform Überblick

Dlaczego używamy narzędzia do zarządzania plikami cookie?

Naszym celem jest zapewnienie możliwie najlepszej przejrzystości w zakresie ochrony danych. Co więcej, jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Chcemy możliwie dokładnie informować użytkowników o wszystkich narzędziach i plikach cookie, które mogą przechowywać i przetwarzać ich dane. Użytkownik ma również prawo do samodzielnego decydowania o tym, które pliki cookie akceptuje, a które nie. Aby dać możliwość korzystania z tego prawa przez użytkownika, musimy najpierw dokładnie wiedzieć, które pliki cookie trafiły na naszą stronę internetową. Dzięki narzędziu do zarządzania plikami cookie, które regularnie skanuje witrynę pod kątem wszystkich istniejących plików cookie, wiemy o wszystkich plikach cookie i możemy dostarczyć informacje na ich temat zgodnie z RODO. Następnie użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie korzystając z systemu wyrażania zgody.

Jakie dane przetwarzamy?

W ramach naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie użytkownik może samodzielnie zarządzać każdym plikiem cookie i mieć pełną kontrolę nad przechowywaniem i przetwarzaniem swoich danych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody jest przechowywane, abyśmy nie musieli pytać użytkownika za każdym razem, gdy ponownie odwiedza naszą stronę internetową, a także abyśmy mogli udowodnić jego zgodę, jeśli jest to wymagane przez prawo. Jest ono przechowywane w pliku cookie opt-in lub na serwerze. W zależności od dostawcy narzędzia do zarządzania plikami cookie, okres przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie jest różny. W większości przypadków dane te (takie jak pseudonimowy identyfikator użytkownika, czas wyrażenia zgody, szczegóły dotyczące kategorii plików cookie lub narzędzi, przeglądarka, informacje o urządzeniu) są przechowywane przez okres do dwóch lat.

Czas trwania przetwarzania danych

O długości przetwarzania danych, jeśli posiadamy takie informacje, informujemy poniżej w odpowiednich fragmentach. Przestrzegamy generalnej zasady, że przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Dane przechowywane w plikach cookie są przechowywane przez różny czas. Niektóre pliki cookie są usuwane natychmiast po opuszczeniu witryny, inne mogą przez kilka lat zostać zapisane w przeglądarce użytkownika. Dokładny czas przetwarzania danych zależy od używanego narzędzia, ale w większości przypadków należy liczyć się z kilkuletnim okresem przechowywania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w informacjach o ochronie danych poszczególnych dostawców.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo i możliwość cofnięcia zgody na korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie. Odbywa się to  za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji dokonania rezygnacji. Na przykład użytkownik może również zatrzymać gromadzenie danych przez pliki cookie, poprzez funkcje zarządzania, wyłączania lub usunięcia plików cookie w przeglądarce. Informacje na temat specjalnych narzędzi zarządzania plikami cookie, jeśli je posiadamy, można znaleźć w znajdujących się niżej fragmentach.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na pliki cookie, jego dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane za pośrednictwem tych plików. Jeśli możemy korzystać z plików cookie za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda ta stanowi również podstawę prawną do korzystania z plików cookie lub przetwarzania danych użytkownika. W celu zarządzania zgodą na pliki cookie i umożliwienia użytkownikowi wyrażenia zgody wykorzystywane jest oprogramowanie platformy do zarządzania zgodą na pliki cookie. Korzystanie z tego oprogramowania umożliwia nam efektywne prowadzenie strony internetowej zgodnie z prawem, co stanowi uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Polityka prywatności BorlabsCookie

Na naszej stronie internetowej używamy BorlabsCookie, który jest między innymi narzędziem do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie. Dostawcą usług jest niemiecka firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Niemcy. Więcej informacji, jakie dane są przetwarzane w związku z użyciem BorlabsCookie, znajdą Państwo w Privacy Policy na https://de.borlabs.io/datenschutz/.

Oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo i antyspamowe

Najważniejsze informacje nt. polityki prywatności oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo i antyspamowego 👥 Kogo dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝 Cel: Cyberbezpieczeństwo 📓 Przetwarzane dane: adres IP, imię i nazwisko lub dane techniczne, takie jak wersja przeglądarki. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej oraz w poszczególnych tekstach dotyczących ochrony danych 📅 Okres przechowywania: w większości przypadków dane są przechowywane do momentu, gdy nie są już potrzebne do świadczenia usługi ⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest oprogramowanie zabezpieczające i antyspamowe?

Dzięki tak zwanemu oprogramowaniu zabezpieczającemu i antyspamowemu chronimy Państwa i naszą działalność przed różnymi wiadomościami spamowymi lub phishingowymi oraz możliwymi innymi cyberatakami. Spam to poczta reklamowa pochodząca z masowej wysyłki, o którą użytkownik nie prosił. Takie wiadomości są również nazywane śmieciami danych i mogą powodować koszty. Wiadomości phishingowe to wiadomości, które mają na celu budowanie zaufania za pomocą fałszywych wiadomości lub stron internetowych w celu uzyskania danych osobowych. Oprogramowanie antyspamowe zwykle chroni przed niechcianymi wiadomościami spamowymi lub szkodliwymi wiadomościami e-mail, które mogą na przykład wprowadzać wirusy do naszego systemu. Używamy również ogólnych zapór ogniowych i systemów bezpieczeństwa, które chronią nasze komputery przed niepożądanymi atakami sieciowymi.

Dlaczego używamy oprogramowania zabezpieczającego i antyspamowego?

Kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo naszej strony internetowej. W końcu w grę wchodzi nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale przede wszystkim naszych użytkowników. Niestety cyberzagrożenia stały się częścią codziennego życia w świecie IT i Internetu. Hakerzy często próbują wykraść dane osobowe z systemu IT za pomocą cyberataku. Dlatego dobry system obrony jest absolutnie niezbędny. System bezpieczeństwa monitoruje wszystkie przychodzące i wychodzące połączenia z naszą siecią lub komputerem. W celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa przed cyberatakami, oprócz standardowych systemów bezpieczeństwa na naszych komputerach, korzystamy również z innych zewnętrznych usług z zakresu bezpieczeństwa. W ten sposób lepiej zapobiegamy nieautoryzowanemu ruchowi danych i chronimy się przed cyberprzestępczością.

Jakie dane są przetwarzane przez oprogramowanie zabezpieczające i antyspamowe?

To, jakie dokładnie dane są gromadzone i przechowywane, zależy oczywiście od danej usługi. Zawsze jednak staramy się korzystać wyłącznie z programów, które gromadzą dane bardzo oszczędnie lub przechowują tylko te dane, które są niezbędne do realizacji oferowanej usługi. Zasadniczo usługa może przechowywać dane takie jak nazwa, adres, adres IP, adres e-mail oraz dane techniczne, takie jak typ przeglądarki lub wersja przeglądarki. Wszelkie dane dotyczące wydajności i dzienników mogą być również gromadzone w celu wykrywania potencjalnych zagrożeń z wyprzedzeniem. Dane te są przetwarzane w ramach usług i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obejmuje to również RODO dla dostawców z USA (za pośrednictwem standardowych klauzul umownych). Te narzędzia z zakresu bezpieczeństwa mogą również w niektórych przypadkach współpracować z zewnętrznymi dostawcami, którzy mogą przechowywać i/lub przetwarzać dane zgodnie z instrukcjami i polityką prywatności oraz innymi środkami bezpieczeństwa. Przechowywanie danych odbywa się głównie za pomocą plików cookie.

Czas trwania przetwarzania danych

O długości przetwarzania danych, jeśli posiadamy takie informacje, informujemy poniżej w odpowiednich fragmentach. Na przykład programy zabezpieczające przechowują dane do momentu odwołania przez użytkownika lub przez nas zgody na przechowywanie danych. Co do zasady przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług. W wielu przypadkach niestety brakuje nam dokładnych informacji od dostawców na temat długości przechowywania.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo i możliwość cofnięcia zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych oprogramowania z zakresu bezpieczeństwa w dowolnym momencie. Odbywa się to  za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji dokonania rezygnacji. Na przykład użytkownik może również zatrzymać gromadzenie danych przez pliki cookie, poprzez funkcje zarządzania, wyłączania lub usunięcia plików cookie w przeglądarce. Ponieważ pliki cookie mogą być używane w takich narzędziach z zakresu bezpieczeństwa, zalecamy również zapoznanie się z naszą ogólną polityką prywatności dotyczącą plików cookie. Jeśli chcą Państwo otrzymać więcej informacji na temat tego, które dane użytkownika są przechowywane i przetwarzane, należy zapoznać się z politykami prywatności odpowiednich narzędzi.

Podstawa prawna

Korzystamy z usług bezpieczeństwa głównie ze względu na nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa przed różnymi cyberatakami. Niektóre procesy przetwarzania, w szczególności korzystanie z plików cookie oraz narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa, wymagają zgody użytkownika Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych przez zintegrowane narzędzia z zakresu zapewnienia  bezpieczeństwa, zgoda ta jest uznawana za podstawę prawną przetwarzania danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Większość używanych przez nas narzędzi ustawia pliki cookie w przeglądarce użytkownika w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z naszym tekstem o prywatności dotyczącym plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub polityką dotyczącą plików cookie odpowiedniego dostawcy usług. Informacje na temat specjalnych narzędzi, znajdą Państwo, jeśli posiadamy takowe, w poniższych rozdziałach

Polityka prywatności Google reCAPTCHA

Najważniejsze informacje o polityce prywatności Google reCAPTCHA  👥 Kogo dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝 Cel: optymalizacja naszych usług i ochrona przez cyberatakami 📓 Przetwarzane dane: adres IP, informacje o przeglądarce, system operacyjny użytkownika, ograniczona lokalizacja i dane dotyczące użytkowania. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w naszej polityce prywatności. 📅 Czas przechowywania: w zależności od przechowywanych danych ⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest reCAPTCHA?

Naszym głównym celem jest zabezpieczenie i ochrona naszej strony internetowej w najlepszy możliwy sposób, ze względu na użytkowników i naszej działalności. Aby to zapewnić, używamy Google reCAPTCHA od Google Inc. Na terenie Europy za wszystkie usługi Google odpowiada spółka Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Dzięki reCAPTCHA możemyustalić, czy naprawdę jesteś człowiekiem z krwi i kości, a nie robotem lub innym oprogramowaniem spamującym. Przez spam rozumiemy wszelkie niezamówione informacje przesyłane do nas drogą elektroniczną,. W klasycznych CAPTCHAS osoba musiała rozwiązywać zagadki tekstowe lub obrazkowe w celu weryfikacji. Dzięki reCAPTCHA od Google zwykle nie musimy zawracać Państwu głowy takimi zagadkami. W większości przypadków wystarczy zaznaczyć, aby potwierdzić, że nie jest się botem. Dzięki nowej wersji Invisible reCAPTCHA nie musisz nawet zaznaczać pola. Jak to dokładnie działa, a przede wszystkim, jakie dane są wykorzystywane do tego celu przedstawimy w dalszej części tego tekstu o polityce prywatności. reCAPTCHA to bezpłatna usługa captcha od Google, która chroni strony internetowe przed oprogramowaniem spamującym i nadużyciami ze strony botów. Najczęstszym zastosowaniem tej usługi jest wypełnianie formularzy w Internecie. Usługa captcha to rodzaj automatycznego testu Turinga, który ma na celu zagwarantować, że określone działania w Inernecie podejmuje człowiek a nie bot.  W klasycznym teście Turinga (nazwanym na cześć informatyka Alana Turinga), to osoba ludzka oceniała, czy działa bot czy człowiek. W przypadku captcha jest to również wykonywane przez komputer lub oprogramowanie. Klasyczne captcha działają z małymi zadaniami, które są łatwe do rozwiązania dla ludzi, ale stanowią poważne trudności dla maszyn. Dzięki reCAPTCHA nie musisz już aktywnie rozwiązywać zagadek. Narzędzie wykorzystuje nowoczesne techniki ryzyka do odróżniania ludzi od botów. Tutaj wystarczy zaznaczyć pole tekstowe “Nie jestem robotem” lub w przypadku Invisible reCAPTCHA nawet to nie jest już konieczne. W przypadku reCAPTCHA element JavaScript jest dołączany do kodu źródłowego, a następnie narzędzie działa w tle i analizuje zachowanie użytkownika. Oprogramowanie oblicza tak zwany wynik captcha na podstawie czynności podejmowanych użytkownika. Google używa tego wyniku do ocenienia prawdopodobieństwa, na ile użytkownik jest człowiekiem, nawet jeszcze przed wprowadzeniem captcha. reCAPTCHA lub captcha są zasadniczo stosowane w sytuacjach, w których boty mogą manipulować lub wykorzystywać określone działania (takich jak rejestracje, ankiety itp.).

Dlaczego używamy reCAPTCHA na naszej stronie internetowej?

Chcemy mieć kontakt na naszej stronie internetowej tylko z ludźmi z krwi i kości. Boty lub oprogramowanie spamowe różnego rodzaju mogą bezpiecznie pozostać w domu. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić się i zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia. Z tego powodu używamy Google reCAPTCHA od firmy Google. W ten sposób możemy być pewni, że pozostaniemy stroną “wolną od botów”. Korzystając z reCAPTCHA, dane są przesyłane do Google w celu ustalenia, czy użytkownik jest człowiekiem. reCAPTCHA służy zatem bezpieczeństwu naszej witryny, a tym samym bezpieczeństwu użytkownika. Na przykład, bez reCAPTCHA może się zdarzyć, że bot zarejestruje jak najwięcej adresów e-mail podczas rejestracji, aby następnie “spamować” fora lub blogi niechcianymi treściami reklamowymi. Dzięki reCAPTCHA możemy uniknąć takich ataków botów.

Jakie dane są przechowywane przez reCAPTCHA?

reCAPTCHA gromadzi dane osobowe użytkowników w celu ustalenia, czy działania na naszej stronie faktycznie pochodzą od ludzi. Adres IP i inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA mogą być zatem przesyłane do Google. Adresy IP z państw członkowskich UE lub innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego są zawsze skracana, zanim dane trafią na serwer w USA. Adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google, chyba że użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google podczas korzystania z reCAPTCHA. Na początku algorytm reCAPTCHA sprawdza, czy na przeglądarce użytkkownika są pliki cookie Google z innych usług Google (YouTube. Gmail itp.). Następnie reCAPTCHA ustawia dodatkowy plik cookie w przeglądarce i rejestruje zdjęcie  okna przeglądarki. Poniższa lista zebranych danych przeglądarki i użytkownika nie jest kompletna. Są to raczej przykłady danych, które według naszej wiedzy są przetwarzane przez Google.
 • Adres URL strony odsyłającej (adres strony, z której przyszedł odwiedzający ) Adres IP (np. 256.123.123.1)
 • Informacje o systemie operacyjnym (oprogramowaniu umożliwiającym działanie komputera. Znane systemy operacyjne to Windows, Mac OS X lub Linux)
 • Pliki cookie (małe pliki tekstowe przechowujące dane w przeglądarce)
 • Zachowanie myszy i klawiatury (każda czynność wykonywana za pomocą myszy lub klawiatury jest zapisywana)
 • Ustawienia daty i języka (język lub data ustawione na komputerze zostaną zapisane)
 • Wszystkie obiekty JavaScript (JavaScript to język programowania, który umożliwia stronom internetowym dostosowanie się do użytkownika. Obiekty JavaScript mogą gromadzić wszystkie rodzaje danych pod jedną nazwą)
 • Rozdzielczość ekranu (pokazuje, z ilu pikseli składa się wyświetlany obraz)
Nie ulega wątpliwości, że Google wykorzystuje i analizuje te dane jeszcze przed kliknięciem pola wyboru “Nie jestem robotem”. W wersji Invisible reCAPTCHA nie ma nawet potrzeby zaznaczania, a cały proces rozpoznawania przebiega w tle. Google nie informuje szczegółowo, ile i jakie dane przechowuje. Następujące pliki cookie są używane przez reCAPTCHA: Tutaj odnosimy się do wersji demonstracyjnej reCAPTCHA od Google pod adresem https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Wszystkie te pliki cookie wymagają unikalnego identyfikatora do celów śledzenia. Oto lista plików cookie ustawionych przez Google reCAPTCHA w wersji demonstracyjnej: Nazwa: IDE Wartość: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-122609664-8 Cel: Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę DoubleClick (również należącą do Google) w celu rejestrowania i raportowania działań użytkownika na stronie internetowej w przypadku reklam. W ten sposób można zmierzyć skuteczność reklamy i podjąć odpowiednie działania optymalizacyjne. IDE jest przechowywane w przeglądarkach w domenie doubleclick.net. Termin zakończenia: po roku Nazwa: 1P_JAR Wartość: 2019-5-14-12 Cel: Ten plik cookie gromadzi statystyki dotyczące korzystania z witryny i mierzy konwersje. Konwersja ma miejsce na przykład wtedy, gdy użytkownik staje się kupującym. Plik cookie jest również wykorzystywany do wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam. Ponadto plik cookie może być wykorzystywany do uniemożliwienia użytkownikowi obejrzenia tej samej reklamy więcej niż jeden raz. Termin zakończenia: po miesiącu Nazwa: ANID Wartość: U7j1v3dZa1226096640xgZFmiqWppRWKOr Cel: Nie udało nam się znaleźć zbyt wielu informacji na temat tego pliku cookie. Polityka prywatności Google wspomina o tym pliku cookie w związku z “reklamowymi plikami cookie”, takimi jak “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID”. ANID jest przechowywany w domenie google.com. Termin zakończenia:  po 9 miesiącach Nazwa: CONSENT Wartość: YES+AT.en+20150628-20-0 Przeznaczenie: Plik cookie przechowuje status zgody użytkownika na korzystanie z różnych usług Google. CONSENT jest również wykorzystywany do celów bezpieczeństwa, do weryfikacji użytkowników oraz zapobieganiu nieautoryzowanym atakom na dane użytkowników. Termin zakończenia: po 19 latach Nazwa: NID Value:  0WmuWqy122609664zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q Cel: Identyfikator NID jest wykorzystywany przez Google do dostosowywania reklam do wyników wyszukiwania Google. Za pomocą pliku cookie Google “zapamiętuje” najczęściej wprowadzane zapytania lub poprzednie interakcje z reklamami. W ten sposób zawsze otrzymujesz reklamy dostosowane do Twoich potrzeb. Plik cookie zawiera unikalny identyfikator służący do zbierania osobistych ustawień użytkownika w celach reklamowych. Termin zakończenia: po 6 miesiącach Nazwa: DV Wartość:  gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc122609664-4 Cel: Gdy tylko użytkownik zaznaczy pole “Nie jestem robotem”, strona ustawi ten plik cookie. Plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics do spersonalizowanych reklam. DV gromadzi informacje w formie anonimowej i jest również wykorzystywany do rozróżniania użytkowników. Termin zakończenia:  po 10 minutach Uwaga: Ta lista nie może być wyczerpująca, ponieważ doświadczenie pokazuje, że Google od czasu do czasu zmienia wybór plików cookie.

Jak długo przechowujemy dane?

Wstawiając reCAPTCHA, dane zostaną przesłane od użytkownika do serwera Google. Gdzie dokładnie przechowywane są te dane, na to pytanie, nawet po wielokrotnych prośbach, Google nie udzielił informacji. Bez otrzymania potwierdzenia od Google można założyć, że dane takie jak interakcja myszy, czas spędzony na stronie internetowej lub ustawienia językowe są przechowywane na europejskich lub amerykańskich serwerach Google. Adres IP, który przeglądarka użytkownika przesyła do Google, zasadniczo nie jest łączony z innymi danymi Google pochodzącymi z innych usług Google. Jeśli jednak jesteś zalogowany na swoje konto Google podczas korzystania z wtyczki reCAPTCHA, dane zostaną połączone. W tym zakresie obowiązują odmienne przepisy o ochronie danych osobowych firmy Google.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Jeśli użytkownik nie chce, aby jakiekolwiek dane o nim i jego zachowaniu były przekazywane do Google, musi całkowicie wylogować się z Google i usunąć wszystkie pliki cookie Google przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub skorzystaniem z oprogramowania reCAPTCHA. Zasadniczo dane są automatycznie przesyłane do Google, gdy tylko użytkownik wejdzie na naszą https://support.google.com/?hl=de&tid=122609664. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na automatyczne gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google LLC i jej agentów. Należy pamiętać, że podczas korzystania z tego narzędzia dane użytkownika mogą być również przechowywane i przetwarzane poza UE. Większość krajów trzecich (w tym USA) nie jest uważana za bezpieczne zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami o ochronie danych. Tak więc dane nie mogą być po prostu przekazywane, przechowywane i przetwarzane w niebezpiecznych krajach trzecich,   chyba że istnieją  odpowiednie zabezpieczenia (takie jak standardowe klauzule umowne UE) między nami a dostawcą usług spoza Europy.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google reCAPTCHA, podstawą prawną przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), zgoda  ta stanowipodstawę prawną przetwarzania danych osobowych, do którego dochodzi podczas gromadzenia danych przez Google reCAPTCHA. Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z Google reCAPTCHA, w celu optymalizacji naszych usług online i zwiększenia ich bezpieczeństwa. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy).  Jednakże możemy używać Google reCAPTCHA, jedynie, jeśli wyrażą Państwo zgodę. Google przetwarza dane użytkowników min. także w USA. Google jest aktywnym uczestnikiem Data Privacy Frameworks UE-USA, które regulują prawidłowe i bezpieczne przekazywanie danych osobowych obywateli UE do USA. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresem https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Dodatkowo Google stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46. ust. 2 i 3 RODO). Standardowe Klauzule Umowne (SCC) zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską to szablony dostarczone przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że dane użytkownika są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Dzięki Data Privacy Framework UE-USA i standardowym klauzulom umownym Facebook zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Warunki przetwarzania danych Google Ads, które odnoszą się do standardowych klauzul umownych, można znaleźć na stronie https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/. Więcej informacji na temat reCAPTCHA można znaleźć na stronie Google dla twórców stron internetowych pod adresem https://developers.google.com/recaptcha/. Google podaje tutaj więcej szczegółów technicznych o reCAPTCHA, ale na próżno szukać dokładnych informacji na temat przechowywania danych i tematów związanych z prywatnością. Dobry przegląd podstawowego wykorzystania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności firmy pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Polityka prywatności UpdraftPlus

Używamy UpdraftPlus, systemu kopii zapasowych i bezpieczeństwa dla naszej strony internetowej. Dostawcą usługi jest brytyjska firma Updraft WP Software Ltd. 11 Barringer Way, St. Neots, PE19 1LW, Cambridgeshire, Wielka Brytania. Ze względu na wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, RODO nie ma już zastosowania do przekazywania danych w tym kraju. Komisja Europejska jednak na podstawie  art. 45 RODO zdecydowała, że Wielka Brytania oferuje odpowiedni w porównaniu z RODO poziom ochrony. Przekazywanie tam danych jest zatem dopuszczalne. Decyzję można zobaczyć tutaj (do pobrania): https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/decision_on_the_adequate_protection_of_personal_data_by_the_united_kingdom_-_general_data_protection_regulation_de.pdf Więcej informacji, jakie dane są przetwarzane w związku z użyciem UpdraftPlus, znajdą Państwo w Privacy Policy na  https://updraftplus.com/data-protection-and-privacy-centre/.  

Usługi w chmurze (Cloud)

Najważniejsze informacje o polityce prywatności dla usług w chmurze   👥 Kogo dotyczy: nas jako prowadzącego witrynę oraz Państwa jako odwiedzających 🤝 Cel: Bezpieczeństwo i przechowywanie danych 📓 Przetwarzane dane: dane takie jak adres IP, imię i nazwisko lub dane techniczne, takie jak wersja przeglądarki Więcej szczegółów można znaleźć poniżej oraz w poszczególnych tekstach dotyczących ochrony danych lub w oświadczeniach o ochronie danych dostawców 📅 Okres przechowywania: w większości przypadków dane są przechowywane do momentu, gdy nie są już potrzebne do świadczenia usługi ⚖️Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym są usługi w chmurze?

Usługi w chmurze oferują nam, jako prowadzącym stronę internetową, pamięć i moc obliczeniową w Internecie. Dane są przesyłane przez Internet do zewnętrznego systemu, tam są przetwarzane i przechowywane. Odpowiedni dostawca chmury przejmuje zarządzanie tymi danymi. W zależności od potrzeb, osoba fizyczna lub firma może wybrać rozmiar przestrzeni dyskowej lub mocy obliczeniowej. Dostęp do pamięci masowej w chmurze uzyskuje się za pośrednictwem interfejsu API lub protokołów pamięci masowej. API to skrót od Application Programming Interface i oznacza interfejs programistyczny, który łączy oprogramowanie z komponentami sprzętowymi.

Dlaczego korzystamy z usług w chmurze?

Korzystamy z usług w chmurze z kilku powodów. Usługa w chmurze oferuje nam możliwość bezpiecznego przechowywania naszych danych. Ponadto mamy dostęp do danych z różnych miejsc i urządzeń, a tym samym mamy większą elastyczność i ułatwiamy sobie nasze procesy pracy. Przechowywanie danych w chmurze pozwala nam również zaoszczędzić pieniądze, ponieważ nie musimy budować i zarządzać własną infrastrukturą do przechowywania i zabezpieczania danych. Przechowując nasze dane centralnie w chmurze, możemy również rozszerzyć nasze obszary zastosowań i znacznie lepiej zarządzać naszymi informacjami. Tak więc my, jako operatorzy stron internetowych lub jako firma, korzystamy z usług w chmurze głównie do własnych celów. Na przykład korzystamy z usług do zarządzania naszym kalendarzem, przechowywania dokumentów lub innych ważnych informacji w chmurze. Dane osobowe użytkownika mogą być jednak również przechowywane w ramach tego procesu. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik przekazuje nam swoje dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail), a my przechowujemy dane naszych klientów u dostawcy usług w chmurze. W związku z tym dane przetwarzane przez nas mogą być również przechowywane i przetwarzane na serwerach zewnętrznych. Jeśli oferujemy określone formularze lub treści usług w chmurze na naszej stronie internetowej, pliki cookie mogą być również ustawiane do celów analizy internetowej i reklamy. Ponadto takie pliki cookie zapamiętują ustawienia użytkownika (takie jak używany język), dzięki czemu użytkownik przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej znjadzie znajome ustawienia.

Jakie dane są przetwarzane przez usługi w chmurze?

Wiele danych przechowywanych przez nas w chmurze nie ma dotyczy danych osobowych, ale niektóre dane liczą się jako dane osobowe zgodnie z definicją RODO. Często są to dane klientów, takie jak imię i nazwisko, adres, adres IP lub numer telefonu, lub informacje techniczne o urządzeniu. Filmy, zdjęcia i pliki audio mogą być również przechowywane w chmurze. Jakie dane są pobierane i gromadzone zależy od danej usługi. Staramy się korzystać tylko z usług, które są godne zaufania i profesjonalnie podchodzą do danych. Zasadniczo usługi, takie jak Amazon Drive, mają dostęp do przechowywanych plików, aby mogły oferować własne usługi. W tym celu usługi potrzebują jednak pozwolenia, takiego jak prawo do kopiowania plików ze względów bezpieczeństwa. Dane te są przetwarzane w ramach usług i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dla amerykańskich dostawców jest  to także rozporządzenie  RODO(poprzez standardowo klauzule umowne) . Usługi w chmurze mogą również w niektórych przypadkach współpracować z zewnętrznymi dostawcami, którzy mogą przetwarzać dane zgodnie z instrukcjami i polityką prywatności oraz innymi środkami bezpieczeństwa. W tym miejscu chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że wszystkie znane usługi w chmurze (takie jak Amazon Drive, Google Drive lub Microsoft Onedrive) uzyskują prawo dostępu do przechowywanych treści, aby móc odpowiednio oferować i optymalizować własne usługi.

Czas trwania przetwarzania danych

O długości przetwarzania danych, jeśli posiadamy takie informacje, informujemy poniżej w odpowiednich fragmentach. Ogólnie rzecz biorąc, usługi w chmurze przechowują dane do czasu, gdy użytkownik lub my cofniemy zgodę na przechowywanie danych lub ponownie je usuniemy. Co do zasady przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług. Jednak ostateczne usunięcie danych z chmury może potrwać kilka miesięcy. Dzieje się tak, ponieważ dane są zwykle przechowywane nie tylko na jednym serwerze, ale są rozproszone na różnych serwerach.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo i możliwość cofnięcia zgody na przechowywanie danych w chmurze w dowolnym momencie. W przypadku korzystania z plików cookie użytkownikowi przysługuje również prawo do wycofania zgody. Odbywa się to za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład można również zapobiec gromadzeniu danych za pomocą plików cookie, zarządzając, dezaktywując lub usuwając pliki cookie w przeglądarce. Zalecamy również zapoznanie się z naszą ogólną polityką prywatności dotyczącą plików cookie. Jeśli chcą Państwo otrzymać więcej informacji na temat tego, które dane użytkownika są przechowywane i przetwarzane, należy zapoznać się z politykami prywatności danego dostawcy usług w chmurze.

Podstawa prawna

Stosujemy usługi w chmurze głównie ze względu na nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegające na posiadaniu systemu bezpieczeństwa oraz do przechowywania danych. Niektóre procesy przetwarzania, w szczególności korzystanie z plików cookie oraz z funkcji przechowywania, wymagają zgody użytkownika Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych w usłudze w chmurze, zgoda ta jest uznawana za podstawę prawną przetwarzania danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Większość używanych przez nas narzędzi ustawia pliki cookie w przeglądarce użytkownika w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z naszym tekstem o prywatności dotyczącym plików cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub polityką dotyczącą plików cookie odpowiedniego dostawcy usług. Informacje na temat specjalnych narzędzi, znajdą Państwo, jeśli posiadamy takowe, w poniższych rozdziałach.

Polityka prywatności Dropbox

W naszej witrynie korzystamy z Dropbox, usługi przechowywania plików, zdjęć i filmów online. Dostawcą usługi jest amerykańskie przedsiębiorstwo Dropbox Inc. Europejskie biuro firmy znajduje się w Irlandii (One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2). Dropbox przetwarza dane użytkowników min. także w USA. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, przekaz danych do USA nie gwarantuje dotrzymania odpowiedniego poziomu ochrony. Może to wiązać się z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Dropbox stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 DSGVO  )  jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią,  Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych . Standardowe klauzule umowne (SCC) to szablony dostarczone przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że dane użytkownika są przetwarzane zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Dzięki standardowym klauzulom umownym Dropbox zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania Państwa istotnych danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć min. tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Umowy o przetwarzaniu danych, które odpowiadają standardowym klauzulom umownym, można znaleźć na stronie   https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/dfb-data-processing-agreement.pdf. Więcej informacji, jakie dane są przetwarzane w związku z używaniem Dropbox, znajdą Państwo w Privacy Policy na https://www.dropbox.com/privacy.

 Polityka prywatności OneDrive

Używamy OneDrive dla naszej firmy, która jest usługą hostingu plików od Microsoft. Dostawcą usługi jest amerykańska firma Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft  przetwarza Państwa dane także min. w USA. OneDrive czy Microsoft jest aktywnym uczestnikiem Data Privacy Frameworks UE-USA, które regulują prawidłowe i bezpieczne przekazywanie danych osobowych obywateli UE do USA.. Więcej informacji można znaleźć na stronie  https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Dodatkowo Microsoft stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46. ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) to szablony dostarczone przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że dane użytkownika są przetwarzane zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Dzięki Data Privacy Framework UE-USA i standardowym klauzulom umownym Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania Państwa istotnych danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych Microsoft można znaleźć pod adresem: https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses Więcej informacji na temat danych przetwarzanych przez OneDrive można znaleź w polityce prywatności pod adresem: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Wprowadzenie dot. elementów audio i wideo

Najważniejsze informacje o polityce prywatności dla elementów audio & video 👥Kogo dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝Cel: optymalizacja wydajności naszych usług 📓 Przetwarzane dane: dane takie jak dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP użytkownika. Więcej szczegółów znajdą Państwo poniżej w tekstach o ochronie danych dla poszczególnych narzędzi. 📅 Czas przechowywania: Dane są przechowywane tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji ⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym są elementy audio i wideo?

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy elementy audio lub wideo, dzięki czemu można oglądać filmy lub słuchać muzyki/podcastów bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej. Treści są dostarczane przez dostawców usług. Wszystkie treści są zatem również pobierane z odpowiednich serwerów dostawców. Są to zintegrowane materiały z platform takich jak YouTube, Vimeo czy Spotify. Korzystanie z tych portali jest zazwyczaj bezpłatne, ale możliwe jest również publikowanie płatnych treści. Za pomocą tych osadzonych elementów można słuchać lub wyświetlać materiały za pośrednictwem naszej strony internetowej. Gdy użytkownik korzysta z elementów audio lub wideo na naszej stronie internetowej, jego dane osobowe mogą być również przekazywane, przetwarzane i przechowywane przez dostawców usług.

Dlaczego używamy elementów audio i wideo na naszej stronie internetowej?

Oczywiście chcemy zapewnić najlepszą ofertę na naszej stronie internetowej. Zdajemy sobie sprawę, że treści nie są już przekazywane wyłącznie w postaci tekstu i statycznych obrazów. Zamiast po prostu podawać link do filmu, oferujemy formaty audio i wideo bezpośrednio na naszej stronie internetowej, które są zabawne lub pouczające, a najlepiej nawet jedno i drugie. Rozszerza to nasze usługi i ułatwia dostęp do interesujących treści. Tak więc, oprócz tekstów i obrazów oferujemy również treści wideo i/lub audio.

Jakie dane są przechowywane przez elementy audio i wideo?

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony w naszej witrynie, która zawiera na przykład osadzone wideo, serwer użytkownika łączy się z serwerem usługodawcy. W tym procesie dane użytkownika są również przesyłane do zewnętrznego dostawcy i tam przechowywane. Niektóre dane są gromadzone i przechowywane niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy zewnętrznego. Zwykle obejmuje to adres IP użytkownika, typ przeglądarki, system operacyjny i inne ogólne informacje o urządzeniu końcowym. Co więcej, większość dostawców gromadzi również informacje o aktywności użytkownika w sieci. Dotyczy to na przykład czasu trwania sesji, współczynnika odrzuceń, klikniętych przycisków lub strony internetowej, z której użytkownik korzysta z usługi. Wszystkie te informacje są zazwyczaj przechowywane na stronie za pośrednictwem plików cookie lub znaczników pikselowych (zwanych również sygnalizatorami WWW). Pseudonimizowane dane są zazwyczaj przechowywane w plikach cookie w przeglądarce użytkownika. Dokładne informacje o tym, jakie dane są przechowywane, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy.

Czas trwania przetwarzania danych

Dokładny czas przechowywania danych na serwerach dostawców zewnętrznych można znaleźć poniżej w tekście dotyczącym ochrony danych danego narzędzia lub w polityce prywatności dostawcy. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Z reguły dotyczy to również dostawców zewnętrznych. W większości przypadków przyjmuje się, że okreśone dane będą przechowywane na serwerach zewnętrznych dostawców przez kilka lat. Dane mogą być przechowywane przez różny czas, zwłaszcza w plikach cookie. Niektóre pliki cookie są usuwane natychmiast po opuszczeniu witryny, inne mogą być przechowywane przez kilka lat.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo i możliwość cofnięcia zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych w dowolnym momencie. Odbywa się to  za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji dokonania rezygnacji. Na przykład użytkownik może również zatrzymać gromadzenie danych przez pliki cookie, poprzez funkcje zarządzania, wyłączania lub usunięcia plików cookie w przeglądarce. Do momentu odwołania zgody przetwarzanie danych jest zgodne z prawem. Ponieważ zintegrowane funkcje audio i wideo w naszej witrynie zazwyczaj również wykorzystują pliki cookie, należy również zapoznać się z naszą ogólną polityką prywatności dotyczącą plików cookie. Więcej informacji na temat przetwarzania i przechowywania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych przez zintegrowane  elementy video i audio, zgoda ta jest uznawana za podstawę prawną przetwarzania danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zasadniczo, jeśli użytkownik wyraził zgodę jego dane będą również przechowywane i przetwarzane ze względu na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu szybkiej i dobrej komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Możemy jednak używać zintegrowanych elementów video i audio jedynie wtedy, gdy udzielili Państwo zgody.

Polityka prywatności dot. YouTube

Najważniejsze informacje o polityce prywatności dla YouTube 👥 Kogo dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝 Cel: optymalizacja wydajności naszych usług 📓  Przetwarzane dane: dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail, dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP użytkownika. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w naszej polityce prywatności. 📅 Czas przechowywania: Dane są przechowywane tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji usługi ⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest YouTube?

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy filmy z YouTube. W ten sposób możemy prezentować interesujące filmy bezpośrednio na naszej stronie. YouTube to portal wideo, który jest spółką zależną Google od 2006 roku. Portal wideo jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. W przypadku kliknięcia na stronę na naszej witrynie, która zawiera osadzony film YouTube, przeglądarka użytkownika automatycznie łączy się z serwerami YouTube lub Google. Przesyłane będą wówczas różne dane (w zależności od ustawień). Na terenie Europy za przetwarzanie danych Google odpowiada spółka Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland). Poniżej chcielibyśmy wyjaśnić bardziej szczegółowo, jakie dane są przetwarzane, dlaczego zamieściliśmy filmy z YouTube i jak można zarządzać swoimi danymi lub je usunąć. W serwisie YouTube użytkownicy mogą bezpłatnie oglądać, oceniać, komentować i przesyłać filmy. W ciągu ostatnich kilku lat YouTube stał się jednym z najważniejszych kanałów mediów społecznościowych na całym świecie. Abyśmy mogli wyświetlać filmy w naszej witrynie, YouTube udostępnia fragment kodu, który wbudowaliśmy w naszą witrynę.

Dlaczego używamy filmy z YouTube na naszej witrynie?

YouTube to platforma wideo z największą liczbą odwiedzających i najlepszą zawartością. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia z korzystania z naszej witryny. I oczywiście nie może zabraknąć interesujących filmów. Za pomocą naszych wbudowanych filmów wideo, oprócz naszych tekstów i obrazów, zapewniamy szereg innych pouczających materiałów. Dodatkowo nasza strona internetowa w ten sposób jest łatwiej znajdowana w wyszukiwarce Google dzięki osadzonym filmom. Kolejna sprawa – jeśli zamieścimy reklamy za pomocą Google Ads, Google na podstawie gromadzonych danych może wyświetlać nasze reklamy rzeczywiście osobom, które mogą być zainteresowane naszą ofertą.

Jakie dane gromadzi YouTube?

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron z osadzonym filmem YouTube, YouTube ustawia co najmniej jeden plik cookie, który przechowuje adres IP użytkownika i nasz adres URL. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może zazwyczaj przypisać jego interakcje na naszej stronie internetowej do jego profilu za pomocą plików cookie. Obejmuje to takie dane, jak czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń, przybliżona lokalizacja, informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu lub dostawca Internetu. Inne ewentualnie zbierane dane to: dane kontaktowe, recenzje, udostępnianie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych lub dodawanie do ulubionych w serwisie YouTube. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do konta Google lub konta YouTube, Google przechowuje dane z unikalnym identyfikatorem powiązanym z jego urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją. Na przykład preferowane ustawienie języka zostanie zachowane. Wiele danych dotyczących interakcji nie będzie przechowywane, ponieważ ustawiona jest mniejsza liczba plików cookie. Na poniższej liście pokazujemy pliki cookie, które zostały ustawione w teście w przeglądarce. Z jednej strony pokazujemy pliki cookie, które są ustawiane bez zalogowanego konta YouTube. Z drugiej strony pokazujemy pliki cookie ustawione dla zalogowanego konta. Lista nie jest kompletna, ponieważ dane użytkowników zawsze zależą od interakcji na YouTube. Nazwa: YSC Wartość: b9-CV6ojI5Y122609664-1 Cel: ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator w celu przechowywania  statystyk oglądanych filmów . Termin zakończenia: po zakończeniu sesji Nazwa: PREF Wartość: f1=50000000 Cel: ten plik cookie rejestruje również unikalny identyfikator użytkownika. Google uzyskuje statystyki dotyczące sposobu korzystania z filmów YouTube na naszej stronie internetowej za pośrednictwem PREF. Termin zakończenia: po 8 miesiącach Nazwa: GPS Wartość: 1 Cel: ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator użytkownika na urządzeniach mobilnych w celu śledzenia lokalizacji GPS . Termin zakończenia:  po 30 minutach Nazwa: VISITOR_INFO1_LIVE Wartość: 95Chz8bagyU Cel: ten plik cookie próbuje oszacowaćprzepustowość użytkownika na naszych stronach internetowych (z osadzonym wideo YouTube). Termin zakończenia: po 8 miesiącach   Inne pliki cookie, które są ustawiane, gdy użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube: Nazwa: APISID Wartość: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7122609664- Cel: ten plik cookie służy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika. Dane te są wykorzystywane do spersonalizowanych reklam. Termin zakończenia: po 2 latach Nazwa: CONSENT Wartość: YES+AT.en+20150628-20-0 Cel: plik cookie przechowuje status zgody użytkownika na korzystanie z różnych usług Google. CONSENT jest również wykorzystywany do celów bezpieczeństwa, do weryfikacji użytkowników oraz zapobieganiu nieautoryzowanym atakom na dane użytkowników. Termin zakończenia: po 19 latach Nazwa: HSID Wartość: AcRwpgUik9Dveht0I Cel: ten plik cookie służy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika. Dane te pomagają w wyświetlaniu spersonalizowanych reklam. Termin zakończenia: po 2 latach Nazwa: LOGIN_INFO Wartość:  AFmmF2swRQIhALl6aL.. Cel: ten plik cookie przechowuje informacje o danych logowania użytkownika. Termin zakończenia: po 2 latach Nazwa: SAPISID Wartość: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Cel: ten plik cookie działa poprzez unikalną identyfikację przeglądarki i urządzenia użytkownika. Używa się go do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika. Termin zakończenia: po 2 latach Nazwa: SID Wartość: oQfNKjAsI122609664- Cel: ten plik cookie przechowuje identyfikator konta Google i czas ostatniego logowania w podpisanej cyfrowo i zaszyfrowanej formie. Termin zakończenia: po 2 latach Nazwa: SIDCC Wartość: AN0-TYuqub2JOcDTyL Cel: ten plik cookie przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny i jakie reklamy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem naszej witryny. Termin zakończenia: po 3 miesiącach

Jak długo przechowujemy dane?

Dane, które YouTube otrzymuje od użytkownika i przetwarza, są przechowywane na serwerach Google. Większość tych serwerów znajduje się w Ameryce. Pod adresem https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de można dokładnie zobaczyć, gdzie zlokalizowane są centra przetwarzania danych. Dane użytkownika są podzielone na różnych serwerach. Dzięki temu dane można je szybciej pobrać i są lepiej chronione przed manipulacją. Google przechowuje zebrane dane przez różne okresy czasu. Niektóre dane można usunąć w dowolnym momencie, inne są automatycznie usuwane po określonym czasie, a jeszcze inne są przechowywane przez Google przez dłuższy czas. Niektóre dane (takie jak elementy z “Mojej aktywności”, zdjęcia lub dokumenty, produkty) zamieszczone na koncie Google, są tam przechowywane do czasu ich usunięcia. Nawet jeśli nie jesteś zalogowany na konto Google, możesz usunąć niektóre dane powiązane z urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją.

Jak mogę usunąć moje dane lub nie dopuścić do ich przechowywania?

Zasadniczo dane z konta Google można usunąć ręcznie. Dzięki automatycznemu usuwaniu danych o lokalizacji i aktywności wprowadzonemu w 2019 r. informacje są przechowywane przez 3 lub 18 miesięcy, w zależności od decyzji użytkownika, a następnie usuwane. Niezależnie od tego, czy masz konto Google, czy nie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby usuwała lub wyłączała pliki cookie Google. W zależności od używanej przeglądarki działa to w różny sposób.  W rozdziale dot. plików cookie zamieściliśmy linki do poświęconych temu zagadnieniu instrukcji najpopularniejszych przeglądarek. Jeśli użytkownik generalnie nie chce plików cookie, może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby zawsze informowała go, gdy plik cookie ma zostać ustawiony. Dla każdego pojedynczego pliku cookie mogą Państwo zdecydować, czy wyrażają Państwo zgodę.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych przez zintegrowane elementy  z YouTube, zgoda ta jest uznawana za podstawę prawną przetwarzania danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zasadniczo, jeśli użytkownik wyraził zgodę, jego dane będą również przechowywane i przetwarzane ze względu na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu szybkiej i dobrej komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Jednakże możemy używać wbudowanych elementów YouTube jedynie, jeśli wyrażą Państwo zgodę.  YouTube ustawia również pliki cookie w przeglądarce użytkownika w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z naszym tekstem o prywatności dotyczącym plików cookie oraz z polityką prywatności lub polityką dotyczącą plików cookie odpowiedniego dostawcy usług. YouTube przetwarza Państwa dane min. także w USA. YouTube czy Google jest aktywnym uczestnikiem Data Privacy Frameworks UE-USA, które regulują prawidłowe i bezpieczne przekazywanie danych osobowych obywateli UE do USA. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Dodatkowo Google stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46. ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są szablonami dostarczanymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że dane użytkownika także wtedy są przechowywane zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych, jeśli są przekazywane i przechowywane do krajów trzecich (jak na przykład USA). Dzięki Data Privacy Framework UE-USA i standardowym klauzulom umownym Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Warunki przetwarzania danych przez Google Ads, które odnoszą się do standardowych klauzul umownych, można znaleźć na stronie   https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/. Ponieważ YouTube jest spółką zależną Google, istnieje wspólna polityka prywatności. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, co dzieje się z Państwa danymi, zalecamy zapoznanie się z politka prywatności firmy na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wprowadzenie dot. designu naszej strony internetowej

Najważniejsze informacje dot. polityki prywatności w zakresie projektowania strony 👥 Kogo dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝 Cel: strona bardziej przyjazna dla użytkownika 📓 Przetwarzane dane: jakie dane są przetwarzane, zależy w dużej mierze od wykorzystywanych usług. W większości przypadków to: adres IP, dane techniczne, ustawienia językowe, wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu i nazwa przeglądarki. Więcej szczegółów w opisie dot. danego narzędzia do projektowania strony. 📅 Okres przechowywania: w zależności od użytego narzędzia ⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest design strony internetowej?

Używamy różnych narzędzi na naszej stronie internetowej, które służą do stworzenia odpowiedniego designu. Projektowanie stron internetowych nie polega, jak często się zakłada, tylko na tym, aby nasza strona wyglądała ładnie, ale także aby była funkcjonalna i wydajna. Ale oczywiście odpowiedni wygląd strony internetowej jest również jednym z głównych celów profesjonalnego projektowania stron internetowych. Projektowanie stron internetowych jest gałęzią projektowania graficznego i zajmuje się zarówno wizualnym, jak i strukturalnym i funkcjonalnym projektem strony internetowej. Celem jest wykorzystanie projektowania stron internetowych do poprawy komfortu korzystania z naszej witryny. W żargonie projektowania stron internetowych jest to określane jako doświadczenie użytkownika (user experience)  (UX) i funkcjonalność (usibility). Doświadczenie użytkownika odnosi się do wszystkich wrażeń i doświadczeń, których odwiedzający witrynę doświadcza na stronie internetowej. Podpunktem doświadczenia użytkownika jest funkcjonalność. Chodzi o przyjazność strony dla użytkownika. Główny nacisk kładziony jest tutaj na zapewnienie, że treści, podstrony lub produkty mają przejrzystą strukturę, a użytkownik może łatwo i szybko znaleźć to, czego szuka.  Aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia z korzystania z naszej witryny, stosujemy również tzw. zewnętrzne narzędzia do projektowania stron internetowych. Do kategorii projektu stron internetowych w naszej polityce prywatności zaliczają się zatem wszystkie usługi, które poprawiają wygląd naszej strony internetowej. Mogą to być na przykład czcionki, różne wtyczki lub inne wbudowane funkcje projektowania stron internetowych.

Dlaczego używamy narzędzi do projektowania stron internetowych?

Sposób przyswajania informacji na stronie internetowej zależy w dużej mierze od jej struktury, funkcjonalności i wrażenia wizualnego. Dlatego dobry i profesjonalny projekt strony internetowej stawał się dla nas coraz ważniejszy. Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszej strony internetowej i traktujemy to również jako rozszerzoną usługę dla odwiedzających witrynę. Co więcej, piękna i działająca strona internetowa ma dla nas również korzyści ekonomiczne. W końcu odwiedzą nas Państwo i skorzystają z naszych ofert tylko wtedy, gdy będą się tutaj Państwo dobrze czuli .

Jakie dane są przechowywane przez narzędzia do projektowania stron internetowych?

Kiedy odwiedziają Państwo nasz serwis internetowy, na naszych stronach znajdują się elementy projektu strony, które również mogą przetwarzać dane. Dokładne dane zależą oczywiście w dużej mierze od użytych narzędzi. Poniżej przedstawiamy, z jakich narzędzi korzystamy na naszej stronie internetowej. Zalecamy również zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności wykorzystywanych narzędzi w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych. Zwyle zawierają one informację, jakie dane są przetwarzane, czy pliki cookie są używane i jak długo dane są przechowywane. Czcionki takie jak Google Fonts również automatycznie przesyłają na serwery Google informacje takie jak ustawienia językowe, adres IP, wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu przeglądarki i nazwa przeglądarki.

Czas trwania przetwarzania danych

Czas przetwarzania danych jest bardzo indywidualny i zależy od zastosowanych elementów projektu strony internetowej. Na przykład, gdy używane są pliki cookie, okres przechowywania może być tak krótki jak minuta lub tak długi jak kilka lat. Mogą Państwo poszerzyć swoją wiedzę z tego tematu. Polecamy zapoznać się po pierwsze z ogólnym rozdziałem poświęconym tematowi plików cookie, ale także z politykami prywatności używanych narzędzi. Zazwyczaj można się tam dowiedzieć, które pliki cookie są używane i jakie informacje są w nich przechowywane. Na przykład pliki czcionek Google są przechowywane przez rok. Ma to na celu poprawę czasu ładowania strony internetowej. Zasadniczo dane są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usługi. Jeśli jest to prawnie wymagane, dane mogą być również przechowywane dłużej.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo i możliwość cofnięcia zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych w dowolnym momencie. Odbywa się to  za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji dokonania rezygnacji. Można również zatrzymać gromadzenie danych przez pliki cookie, poprzez funkcje zarządzania, wyłączania lub usunięcia plików cookie w przeglądarce. Pod elementami projektu strony internetowej (głównie czcionkami) znajdują się jednak również dane, których nie można tak łatwo usunąć. Dzieje się tak, gdy dane są automatycznie gromadzone bezpośrednio po wejściu na stronę i przesyłane do zewnętrznego dostawcy (takiego jak Google). W takim przypadku należy skontaktować się z pomocą techniczną danego dostawcy. W przypadku Google można skontaktować się z pomocą techniczną pod adresem https://support.google.com/?hl=de.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z narzędzi do projektowania strony, podstawą prawną przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, do którego dochodzi podczas gromadzenia danych przez narzędzia do projektowania strony. Mamy również uzasadniony interes w ulepszaniu wyglądu naszej strony internetowej. W końcu tylko wtedy możemy dostarczyć Państwu piękną i profesjonalną ofertę internetową. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Używamy jednak narzędzi do projektowania strony tylko wówczas, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.  W każdym razie chcemy to jeszcze raz podkreślić. Informacje na temat specjalnych narzędzi do projektowania strony, znajdą Państwo, jeśli posiadamy takowe, w poniższych rozdziałach.

Polityka prywatności dot. lokalnie umieszczonych Google Fonts (czcionek)

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google Fonts firmy Google Inc. Na terenie Europy za wszystkie usługi Google odpowiada Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) . Umieściliśmy czcionki Google lokalnie, tj. na naszym serwerze internetowym – nie na serwerach Google. Oznacza to, że nie ma połączenia z serwerami Google, a zatem nie ma przesyłania ani przechowywania danych.

Czym są czcionki Google?

Czcionki Google były kiedyś nazywane Google Web Fonts. Jest to interaktywny katalog ponad 800 czcionek, które Google udostępnia bezpłatnie. Dzięki Google Fonts można korzystać z czcionek bez konieczności przesyłania ich na własny serwer. Aby jednak zapobiec przesyłaniu informacji na serwery Google w tym zakresie, pobraliśmy czcionki na nasz serwer. W ten sposób działamy zgodnie z przepisami o ochronie danych i nie wysyłamy żadnych danych do Google Fonts.

Wprowadzenie dot. map online

Najważniejsze informacje o polityce prywatności dot. map online 👥 Kogo dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝 Cel: strona bardziej przyjazna dla użytkownika 📓 Przetwarzane dane: To, jakie dane są przetwarzane, zależy w dużej mierze od wykorzystywanych usług. Najczęściej jest to adres IP, dane o lokalizacji, elementy wyszukiwania i/lub dane techniczne. Więcej szczegółów w opisie dot. danego narzędzia. 📅 Okres przechowywania: w zależności od użytego narzędzia ⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym są usługi map online?

Korzystamy również z map online na naszej stronie internetowej jako usługi rozszerzonej. Google Maps jest prawdopodobnie najbardziej znaną usługą, ale istnieją inni dostawcy, którzy specjalizują się w tworzeniu map cyfrowych. Takie usługi umożliwiają wyświetlanie lokalizacji, map tras lub innych informacji geograficznych bezpośrednio na naszej stronie. Dzięki wbudowanej usłudze dot. map nie muszą Państwo już opuszczać naszej witryny, aby na przykład wyświetlić trasę do danej lokalizacji. Aby mapa online działała na naszej stronie internetowej, fragmenty mapy są zintegrowane za pomocą kodu HTML. Usługi mogą następnie wyświetlać mapy ulic, powierzchnię ziemi lub zdjęcia lotnicze lub satelitarne. W przypadku korzystania z wbudowanej usługi map dane są również przesyłane do używanego narzędzia i tam przechowywane. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe.

Dlaczego korzystamy z map online na naszej witrynie?

Ogólnie rzecz biorąc chcemy, aby czas spędzony na naszej stronie internetowej był przyjemny. Będzie on miły, gdy użytkownik może łatwo nawigować na naszej stronie i szybko znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Dlatego też pomyśleliśmy, że system map online może być znaczącą optymalizacją naszych usług. Bez opuszczania naszej strony internetowej można łatwo przeglądać opisy tras, lokalizacje, a nawet interesujące miejsca za pomocą systemu map. Oczywiście bardzo praktyczne jest, że od razu widać, gdzie się znajdujemy, dzięki czemu można nas szybko i bezpiecznie znaleźć. Jak widać, istnieje po prostu wiele korzyści i zdecydowanie postrzegamy funkcję map online na naszej stronie internetowej za część naszej obsługi klienta.

Jakie dane są przechowywane przez usługi map online?

Po otwarciu strony w naszej witrynie internetowej, która ma wbudowaną funkcję mapy online, dane osobowe mogą zostać przesłane do odpowiedniej usługi i tam zapisane. Zazwyczaj jest to adres IP użytkownika, który może być również wykorzystany do określenia jego przybliżonej lokalizacji. Oprócz adresu IP przechowywane są również dane, takie jak wprowadzane hasła do wyszukiwania, a także współrzędne długości i szerokości geograficznej. Jeśli na przykład wprowadzisz adres planowanej trasy, dane te również zostaną zapisane. Dane nie są przechowywane przez nas, ale na serwerach zintegrowanych narzędzi. Można to sobie wyobrazić w następujący sposób: Użytkownik jest na naszej stronie internetowej, ale kiedy wchodzi w interakcję z usługą map online, ta interakcja faktycznie ma miejsce na ich stronie internetowej. Aby usługa działała prawidłowo, co najmniej jeden plik cookie jest zwykle również ustawiany w przeglądarce użytkownika. Mapy Google wykorzystują również pliki cookie, na przykład do rejestrowania zachowań użytkowników w celu optymalizacji własnych usług i wyświetlania spersonalizowanych reklam. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej sekcji “Pliki cookie”.

Jak długo przechowujemy dane?

Każda usługa map online przetwarza inne dane użytkownika. W przypadku, w którym mamy więcej szczegółów nt. okresu przetwarzania danych, przedstawimy je poniżej w odpowiednich rozdziałach dotyczących poszczególnych narzędzi. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usługi. Na przykład Mapy Google przechowują pewne dane przez określony czas, podczas gdy inne dane trzeba usunąć samodzielnie. Na przykład w przypadku Mapbox adres IP jest przechowywany przez 30 dni, a następnie usuwany. Jak widać, każde narzędzie przechowuje dane przez inny czas. Dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z polityką prywatności używanych narzędzi. Dostawcy używają również plików cookie do przechowywania danych o zachowaniu użytkownika w usługach map online. Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie można znaleźć w rozdziale “Pliki cookie”, ale można również sprawdzić w politykach prywatności poszczególnych dostawców, które pliki cookie są stosowane. W większości przypadków jest to jednak tylko przykładowa lista i nie jest ona kompletna.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik zawsze ma możliwość i prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania i przetwarzania. Użytkownik może również w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę. Z reguły najłatwiej jest to zrobić na stronie za pomocą narzędzia Cookie Consent Tool. Istnieją jednak również inne narzędzia do rezygnacji, z których można skorzystać na stronie. Ewentualnymi plikami cookie ustawionymi przez wykorzystywanych dostawców można również zarządzać, można je usuwać lub dezaktywować za pomocą kilku kliknięć myszą. Może się jednak zdarzyć, że niektóre funkcje usługi przestaną działać jak zwykle. Sposób zarządzania plikami cookie w przeglądarce zależy również od używanej przeglądarki. W rozdziale “Pliki cookie” znajdują się również linki do instrukcji dla najważniejszych przeglądarek.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z usługi map online, podstawą prawną przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, do którego dochodzi podczas gromadzenia danych przez usługę map online. Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z usługi map online, który polega na optymalizacji usług na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Korzystamy jednak z usługi map online tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę. Chcemy to wyraźnie podkreślić jeszcze raz w tym miejscu. Informacje na temat specjalnych usług map online znajdą Państwo, jeśli je posiadamy, w poniższych rozdziałach.

Polityka prywatności dot.  Google Maps

Najważniejsze informacje o polityce prywatności Google Maps 👥 Kogo dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝 Cel: optymalizacja wydajności naszych usług 📓 Przetwarzane dane: dane takie jak wprowadzone wyszukiwane hasła, adres IP użytkownika, a także współrzędne szerokości lub długości geograficznej. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w naszej polityce prywatności. 📅 Czas przechowywania: w zależności od przechowywanych danych ⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym są Mapy Google?

Używamy na naszej witrynie Google Maps der firmy Google Inc. Na terenie Europy za wszystkie usługi Google odpowiada Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland). Dzięki Mapom Google możemy lepiej pokazywać lokalizacje, a tym samym dostosowywać nasze usługi do Państwa potrzeb. Korzystając z Google Maps, dane są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google. W tym miejscu chcielibyśmy bardziej szczegółowo omówić, czym są Mapy Google, dlaczego korzystamy z tej usługi Google, jakie dane są przechowywane i jak można zatrzymać ich gromadzenie. Mapy Google to internetowa usługa wyświetlania mapy, udostępniana przez Google. Mapy Google pozwalają znaleźć dokładną lokalizację miast, punktów orientacyjnych, zakwaterowania lub firm online za pomocą komputera, tabletu lub aplikacji. Gdy firmy są reprezentowane w Google Moja Firma, oprócz lokalizacji wyświetlane są inne informacje o firmie. Aby pokazać, jak tam dotrzeć, sekcje mapy lokalizacji można zintegrować ze stroną internetową za pomocą kodu HTML. Mapy Google pokazują powierzchnię Ziemi jako mapę ulic lub jako zdjęcie lotnicze lub satelitarne. Dzięki obrazom Street View i wysokiej jakości zdjęciom satelitarnym możliwe jest uzyskanie bardzo dokładnego obrazu.

Dlaczego używamy Google Maps na naszej witrynie?

Wszystkie nasze starania mają na celu, abyście Państwo spędzili na naszej stronie sensownie i pożytecznie czas. Dzięki integracji z Google Maps możemy dostarczać najważniejszych informacji o różnych lokalizacjach. Od razu mogą Państwo zobaczyć, gdzie znajduje się siedziba naszej firmy. Wskazówki dot. drogi zawsze pokazują najlepszy lub najszybszy sposób dotarcia do nas. Można wybrać różne opcje dotarcia do celu: samochodem, transportem publicznym, pieszo lub rowerem. Dla nas udostępnianie Map Google jest częścią obsługi klienta.

Jakie dane gromadzi Google Maps?

Aby Mapy Google mogły w pełni świadczyć swoje usługi, firma musi gromadzić i przechowywać dane użytkownika. Są to takie dane jak: wprowadzane szukanie cele, adres IP i  współrzędne. Jeśli korzystają Państwo z funkcji planowania trasy, zapisywany jest również wprowadzony adres startowy. Dane te są przechowywane na stronach Google Maps. Możemy jedynie o tym poinformować, ale nie mamy na to wpływu. Ponieważ zintegrowaliśmy Mapy Google z naszą witryną, Google ustawia co najmniej jeden plik cookie (nazwa: NID) w przeglądarce użytkownika. Ten plik cookie przechowuje dane o zachowaniu użytkownika. Google wykorzystuje te dane przede wszystkim do optymalizacji własnych usług i dostarczania użytkownikom indywidualnych, spersonalizowanych reklam. Ten plik cookie jest ustawiany w Państwa przeglądarce z powodu integracji z Google Maps: Nazwa: NID Wartość: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ122609664-5 Cel: identyfikator NID jest wykorzystywany przez Google do dostosowywania reklam do wyników wyszukiwania Google. Za pomocą pliku cookie Google “zapamiętuje” najczęściej wprowadzane zapytania lub poprzednie interakcje z reklamami.. W ten sposób zawsze użytkownik otrzymuje reklamy dostosowane do swoich potrzeb. Plik cookie zawiera unikalny identyfikator, którego Google używa do gromadzenia osobistych preferencji użytkownika do celów reklamowych. Termin zakończenia: po 6 miesiącach Uwaga: Nie możemy zagwarantować kompletności przechowywanych danych. Zwłaszcza w przypadku korzystania z plików cookie nie można wykluczyć zmian. Aby zidentyfikować plik cookie NID, utworzono oddzielną stronę testową, na której zintegrowano tylko Mapy Google.

Jak długo i gdzie dane są przechowywane?

Serwery Google znajdują się w centrach danych na całym świecie. Jednakże najwięcej serwerów znajduje się w Ameryce. Z tego powodu dane użytkowników są również coraz częściej przechowywane w USA. Tutaj mogą Państwo dokładnie zobaczyć, gdzie znajdują się centra danych https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de Google rozdzielił dane na różne nośniki danych. Dzięki temu dane można je szybciej pobrać i są lepiej chronione przed manipulacją Każde centrum danych posiada również specjalne programy awaryjne. Na przykład, jeśli wystąpią problemy ze sprzętem Google lub klęska żywiołowa sparaliżuje serwery, zapewniona jest ochrona danych. Google przechowuje niektóre dane przez określony czas. W przypadku innych danych Google oferuje jedynie opcję ich ręcznego usunięcia. Firma anonimizuje również informacje (takie jak dane reklamowe) w dziennikach serwera, usuwając część adresu IP i informacji o plikach cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Dzięki automatycznemu usuwaniu danych o lokalizacji i aktywności wprowadzonemu w 2019 r. informacje te są przechowywane przez 3 lub 18 miesięcy, w zależności od decyzji użytkownika, a następnie usuwane. Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie ręcznie usunąć te dane ze swojej historii za pośrednictwem konta Google. Aby całkowicie uniemożliwić śledzenie lokalizacji, muszą Państwo na koncie Google deaktywować sekcję “Aktywność w sieci i aplikacjach” . Należy kliknnąć “Dane i personalizacja”, a następnie opcję “Ustawienia aktywności”. W tym miejscu można włączać i wyłączać działania. W wyszukiwarce mogą Państwo także zarządzać, dezaktywować lub usuwać pliki cooki. W zależności od używanej przeglądarki działa to trochę inaczej.  W rozdziale dot. plików cookie zamieściliśmy linki do poświęconych temu zagadnieniu instrukcji najpopularniejszych przeglądarek. Jeśli użytkownik generalnie nie chce plików cookie, może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby zawsze informowała go, gdy plik cookie ma zostać ustawiony. Dla każdego pojedynczego pliku cookie mogą Państwo zdecydować, czy wyrażają Państwo zgodę.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google Maps, podstawą prawną przetwarzania danych jest ta zgoda.. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, do którego dochodzi podczas gromadzenia danych przez Google Maps. Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z Google Maps, polegający na optymalizacji naszych usług online i zwiększenia ich bezpieczeństwa. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Jednakże możemy używać Google Maps jedynie, jeśli wyrażą Państwo zgodę. Google przetwarza dane użytkowników min. także w USA. Google jest aktywnym uczestnikiem Data Privacy Frameworks UE-USA, które regulują prawidłowe i bezpieczne przekazywanie danych osobowych obywateli UE do USA. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Dodatkowo Google stosuje tak zwane standardowe klauzule umowne (= art. 46. ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (SCC) to szablony dostarczone przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że dane użytkownika są przetwarzane zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Dzięki Data Privacy Framework UE-USA i standardowym klauzulom umownym Facebook zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de Warunki przetwarzania danych Google Ads, które odnoszą się do standardowych klauzul umownych, można znaleźć na stronie   https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Google, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności firmy pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wprowadzenie dot. systemów rezerwacji online

Najważniejsze informacje o polityce prywatności dla systemów rezerwacji online

👥 Kogo dotyczy: odwiedzających stronę internetową 🤝 Cel: strona bardziej przyjazna dla użytkownika i lepsza organizacja strony 📓  Przetwarzane dane: to, jakie dane są przetwarzane, zależy w dużej mierze od wykorzystywanych usług. Najczęściej jest to adres IP, dane kontaktowe i związane z płatnościami i/oraz dane techniczne. Więcej szczegółów w opisie dot. danego narzędzia. 📅Okres przechowywania: w zależności od użytego narzędzia ⚖️ Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest system rezerwacji online?

Aby umożliwić użytkownikowi dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, korzystamy z jednego lub większej liczby systemów rezerwacji. Na przykład spotkania można łatwo tworzyć online. System rezerwacji to aplikacja zintegrowana z naszą stroną internetową, która wyświetla dostępne zasoby (takie jak wolne terminy) i za pośrednictwem której można dokonać rezerwacji i zazwyczaj zapłacić bezpośrednio online. Prawdopodobnie znasz już takie systemy rezerwacji z branży gastronomicznej lub hotelarskiej. Obecnie jednak takie systemy są wykorzystywane w wielu różnych branżach. Systemy rezerwacji mogą być używane zarówno wewnętrznie dla nas, jak i dla klientów takich jak Pan/Pani, w zależności od narzędzia i ustawień. Co do zasady, w procesie tym gromadzone i przechowywane są również dane osobowe użytkownika. W większości przypadków rezerwacja działa w następujący sposób: System rezerwacji znajduje się na naszej stronie internetowej, gdzie można zarezerwować termin usługi bezpośrednio za pomocą kliknięcia myszką i wprowadzenia swoich danych, a także zazwyczaj od razu za nią zapłacić. Użytkownik może mieć możliwość wprowadzenia różnych informacji na swój temat za pośrednictwem formularza. Należy pamiętać, że wszystkie wprowadzone dane mogą być przechowywane i zarządzane w bazie danych.

Dlaczego korzystamy z systemu rezerwacji online?

W pewnym sensie postrzegamy naszą stronę internetową jako bezpłatną usługę dla Państwa. Chcemy, abyście Państwo na naszej stronie otrzymywali przydatne informacje i dobrze się tutaj czuli. Obejmuje to również usługę online, która maksymalnie ułatwia rezerwację wizyt lub usług. Dawno minęły czasy, gdy trzeba było czekać wiele dni na potwierdzenie rezerwacji przez telefon lub e-mail. Dzięki systemowi rezerwacji online wszystko jest gotowe po kilku kliknięciach i można wrócić do innych spraw. System ułatwia nam również zarządzanie wszystkimi rezerwacjami i spotkaniami. Dlatego uważamy, że taki system rezerwacji ma sens zarówno dla Państwa jak i dla nas.

Jakie dane przetwarzamy?

W tym ogólnym tekście informacyjnym nie jesteśmy w stanie opowiedzieć dokładnie, jakie dane są przetwarzane na potrzeby systemu rezerwacji. Zależy to zawsze od używanego narzędzia oraz jego funkcji i możliwości. Wiele systemów rezerwacji oferuje szereg innych funkcji oprócz konwencjonalnej funkcji rezerwacji. Na przykład wiele systemów posiada również zewnętrzny system płatności online (np. Stripe, Klarna lub Paypal) oraz zintegrowaną funkcję synchronizacji kalendarza. W związku z tym różne ilości danych mogą być przetwarzane w zależności od funkcji. Zazwyczaj przetwarzane są takie dane, jak adres IP, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, dane techniczne urządzenia i czas rezerwacji. Jeśli użytkownik dokonuje płatności w systemie, dane bankowe, takie jak numer konta, numer karty kredytowej, hasła, numery TAN itp. są również przechowywane i przekazywane odpowiedniemu dostawcy usług płatniczych. Zalecamy uważne zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności używanego narzędzia, aby wiedzieć, które dane użytkownika są konkretnie przetwarzane.

Czas trwania przetwarzania danych

Każdy system rezerwacji przechowuje dane przez inny okres czasu. Dlatego nie możemy jeszcze podać żadnych konkretnych informacji na temat czasu trwania przetwarzania danych. Zasadniczo jednak dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia usług. Systemy rezerwacji zazwyczaj wykorzystują również pliki cookie, które przechowują informacje przez różne okresy czasu. Niektóre pliki cookie są usuwane natychmiast po opuszczeniu witryny, inne mogą być zapisane przez kilka lat. W rozdziale dot. plików cookie znajdą Państwo więcej informacji na ten temat. Prosimy również o zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności dostawców. Znajdą tam Państwo informacje o tym, jak długo dane będą przechowywane w konkretnym przypadku.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez system rezerwacji, oczywiście zawsze ma możliwość i prawo do cofnięcia tej zgody. Użytkownikowi przysługują prawa w odniesieniu do jego danych osobowych i może z nich skorzystać w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik nie chce, aby dane osobowe były przetwarzane, żadne dane osobowe nie mogą być przetwarzane. To bardzo proste. Najłatwiejszym sposobem wycofania zgody na przetwarzanie danych jest skorzystanie z narzędzia zgody na pliki cookie lub innych oferowanych funkcji rezygnacji. Użytkownik może również zarządzać przechowywaniem danych za pomocą plików cookie bezpośrednio w przeglądarce. Do momentu odwołania zgody przetwarzanie danych jest zgodne z prawem.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z systemów rezerwacjia, podstawą prawną przetwarzania danych jest ta zgoda.. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) stanowi ona podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, dokonywanych przez systemy rezerwacji. Ponadto mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z systemów rezerwacji, ponieważ z jednej strony umożliwia nam to rozszerzenie obsługi klienta, a z drugiej strony optymalizację naszej wewnętrznej organizacji rezerwacji. Podstawę prawną stanowi w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Jednakże możemy użyć narzędzia jedynie, jeśli wyrażą Państwo zgodę.  Chcemy to wyraźnie podkreślić jeszcze raz w tym miejscu. Informacje na temat specjalnych systemów księgowania, znajdą Państwo, jeśli posiadamy takowe, w poniższych rozdziałach.

Wyjaśnienie użytych terminów

Zawsze staramy się, aby nasza polityka prywatności była jak najbardziej przejrzysta i zrozumiała. Jednak nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza jeśli chodzi o tematy techniczne i prawne. Często istotne jest stosowanie terminów prawnych (takich jak dane osobowe) lub niektórych wyrażeń technicznych (takich jak pliki cookie, adres IP). Nie chcielibyśmy jednak korzystać z nich bez wyjaśnienia. Poniżej znajduje się alfabetyczna lista ważnych terminów, które mogły nie zostać odpowiednio uwzględnione w naszej polityce prywatności, przedstawionej wyżej. Jeśli terminy te zostały zaczerpnięte z RODO i są definicjami, zacytujemy tutaj również teksty RODO i w razie potrzeby dodamy własne wyjaśnienia.

Podmiot przetwarzający

Definicja zgodnie z art. 4 RODO

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem termin oznacza:
“podmiot przetwarzający”  oznacza osobęfizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
Wyjaśnienie: Jako firma i właściciel strony internetowej jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie dane, które przetwarzamy. Oprócz administratora mogą istnieć również tak zwane podmioty przetwarzające. Obejmuje to każdą firmę lub osobę, która przetwarza dane osobowe w naszym imieniu. W związku z tym, oprócz dostawców usług, takich jak doradcy podatkowi, podmiotami przetwarzającymi dane mogą być również dostawcy hostingu lub chmury, dostawcy płatności lub newsletterów lub duże firmy, takie jak Google lub Microsoft.

Zgoda

Definicja zgodnie z art. 4 RODO

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem termin oznacza:
“Zgoda” oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych dotyczących jej danych osobowych;
Wyjaśnienie: Z reguły taka zgoda jest udzielana na stronach internetowych za pośrednictwem narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie. Z pewnością jest to Państwu znane. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową po raz pierwszy, jest zwykle pytany za pośrednictwem banera, czy wyraża zgodę na przetwarzanie danych. W większości przypadków użytkownik może również dokonać indywidualnych ustawień i w ten sposób samodzielnie zdecydować, na jakie przetwarzanie danych zezwala, a na jakie nie. Jeśli użytkownik nie wyrazi na to zgody, jego dane osobowe nie będą przetwarzane. Co do zasady, zgoda może być również udzielona na piśmie, tj. nie za pośrednictwem narzędzia.

Dane dotyczące zdrowia

Definicja zgodnie z art. 4 RODO

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem termin oznacza:
“Dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego osoby fizycznej, w tym świadczenia usług zdrowotnych, ujawniające informacje o stanie zdrowia  tej osoby;
Wyjaśnienie: Dane dotyczące zdrowia obejmują zatem wszystkie przechowywane informacje dotyczące zdrowia użytkownika. Często są to dane, które są również zapisywane w dokumentacji pacjenta. Obejmuje to na przykład stosowane leki, zdjęcia rentgenowskie, całą historię medyczną lub, z reguły, status szczepień.

Dane osobowe

Definicja zgodnie z art. 4 RODO

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem termin oznacza:
“dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Wyjaśnienie: Dane osobowe to zatem wszystkie dane, które mogą zidentyfikować użytkownika jako osobę. Zazwyczaj są to dane takie jak:
 • nazwisko
 • imię adres
 • adres
 • adres e-mail
 • adres pocztowy
 • numer telefonu
 • data urodzenia
 • numery identyfikacyjne, takie jak krajowy numer ubezpieczenia, numer identyfikacji podatkowej, numer dowodu osobistego lub numer indeksu na studiach
 • dane bankowe, takie jak numer konta, informacje kredytowe, salda kont itp.
Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) adres IP użytkownika również stanowi dane osobowe. Eksperci IT mogą użyć adresu IP, aby przynajmniej określić przybliżoną lokalizację urządzenia, a następnie użytkownika jako właściciela połączenia. W związku z tym przechowywanie adresu IP również wymaga podstawy prawnej w rozumieniu RODO. Istnieją również tak zwane “specjalne kategorie” danych osobowych, które również wymagają szczególnej ochrony. Obejmują one:
 • pochodzenie rasowe i etniczne poglądy polityczne
 • przekonania religijne lub ideologiczne przynależność do związków zawodowych
 • dane genetyczne, takie jak dane pobrane z próbek krwi lub śliny
 • dane biometryczne (są to informacje o cechach psychicznych, fizycznych lub behawioralnych, które mogą zidentyfikować osobę).
 • dane dotyczące zdrowia
 • dane dotyczące orientacji seksualnej lub życia seksualnego

Profilowanie

Definicja zgodnie z art. 4 RODO

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem termin oznacza:
“profilowanie” oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych  czynników  osobowych  osoby fizycznej, w szczególności do  analizy lub prognozy  aspektów  dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji;
Wyjaśnienie: Profilowanie polega na zbieraniu różnych informacji o danej osobie, aby dowiedzieć się o niej więcej. W przestrzeni internetu profilowanie jest często wykorzystywane do celów reklamowych lub kontroli kredytowej. Na przykład programy analityczne na potrzeby marketingu gromadzą dane o zachowaniu i zainteresowaniach użytkownika na stronie internetowej. Skutkuje to specjalnym profilem użytkownika, za pomocą którego reklama może być kierowana do określonej grupy docelowej.

Administrator

Definicja zgodnie z art. 4 RODO

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem termin oznacza:
“administrator”  oznaczaosobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustalacele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, administrator lub konkretne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego;
Wyjaśnienie: W naszym przypadku jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych użytkownika i w związku z tym jesteśmy “administratorem”. Jeśli przekazujemy zebrane dane innym dostawcom usług w celu ich przetwarzania, są oni “podmiotami przetwarzającymi”. W tym celu należy podpisać “umowę o realizację zamówienia (AVV)”.

Przetwarzanie

Definicja zgodnie z art. 4 RODO

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem termin oznacza:
“przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Uwaga: Kiedy mówimy o przetwarzaniu w naszej polityce prywatności, mamy na myśli każdy rodzaj przetwarzania danych. Obejmuje to, jak wspomniano powyżej w pierwotnej deklaracji RODO, nie tylko gromadzenie, ale także przechowywanie i przetwarzanie danych.

Słowa końcowe

Gratulacje! Jeśli są Państwo w tym miejscu to naprawdę “waliczyli” Państwo przez całą naszą politykę prywatności, albo przynajmniej przewinęli do tego miejsca. Jak widać z objętości naszej polityki prywatności, nie lekceważymy ochrony danych osobowych użytkowników. Ważne jest dla nas, aby informować użytkowników o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Chcemy jednak nie tylko poinformować, jakie dane są przetwarzane, ale także wyjaśnić powody korzystania z różnych programów komputerowych. Z reguły oświadczenia o ochronie danych brzmią bardzo technicznie i prawniczo. Ponieważ jednak większość z was nie jest programistami stron internetowych ani prawnikami, chcieliśmy również przyjąć inne podejście językowe i wyjaśnić fakty prostym i jasnym językiem. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe ze względu na tematykę. W związku z tym najważniejsze terminy zostały wyjaśnione bardziej szczegółowo na końcu polityki prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt z nami lub właściwym biurem. Życzymy wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że wkrótce ponownie zobaczymy się na naszej stronie. Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim.